ෆෝමැට් පැට්ටරියක්ම මේ සොෆ්ට්වෙයා එකේ තියනවා. නමින්ම තේරෙනවනේ. :-P වීඩියෝ විතරක්ම නෙවේ. ඕඩියෝ,පින්තුර,DVD,ISO Image වුනත් ඔයාලා කැමති ෆෝමැට්ටුවකට හරව ගන්න පුලුවන්. ෆෝමැට් කරන්න ඕන ෆයිල් එක මේ  සොෆ්ට්වෙයා එකේ වින්ඩෝව උඩට ඇදල දාන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ෆෝමැට්ටුව තෝරලා Convert දුන්නම මයි ඩෙකූමන්ට් වල FFOutput ෆෝල්ඩරෙන් බඩු උණු උණුවේ එලියට එයි. ඉතින් බාගෙනම බලන්න්කෝ කොහොමද වැඩ කෑලි ටික කියලා.


16.5MB
LINK 1


වීඩියෝවක් කැමති ෆෝමැට්ටුවකට හරවගන්න- Format Factory

ෆෝමැට් පැට්ටරියක්ම මේ සොෆ්ට්වෙයා එකේ තියනවා. නමින්ම තේරෙනවනේ. :-P වීඩියෝ විතරක්ම නෙවේ. ඕඩියෝ,පින්තුර,DVD,ISO Image වුනත් ඔයාලා කැමති ෆෝමැට්ටුවකට හරව ගන්න පුලුවන්. ෆෝමැට් කරන්න ඕන ෆයිල් එක මේ  සොෆ්ට්වෙයා එකේ වින්ඩෝව උඩට ඇදල දාන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ෆෝමැට්ටුව තෝරලා Convert දුන්නම මයි ඩෙකූමන්ට් වල FFOutput ෆෝල්ඩරෙන් බඩු උණු උණුවේ එලියට එයි. ඉතින් බාගෙනම බලන්න්කෝ කොහොමද වැඩ කෑලි ටික කියලා.


16.5MB
LINK 1