වැඩිය කියන්න අවශ්‍ය නෑනේ.දැන් ගොඩක් අය අදින්නේ ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් ටී ෂර්ට්,කරේ දාන්නේ ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් බෑග්,වැස්සට පාවිච්චි කරන්නෙ ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් කුඩ,තව ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් අහවල්/අහවල් එකය කියල කියන්න පුලුවන්ය කටක් ඇරලා.අපේ කස්ටිය අතර ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් ඒ තරම් පුරසිද්ධයිනෙ.එහෙනම් බා ගන්න.ඉන්ට්‍රැල් කරලා,ක්‍රැක් කොරලා ගන්න.

27MBමල පැනපු කුරුල්ලන්ගේ කාලය-Angry Birds Seasons


වැඩිය කියන්න අවශ්‍ය නෑනේ.දැන් ගොඩක් අය අදින්නේ ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් ටී ෂර්ට්,කරේ දාන්නේ ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් බෑග්,වැස්සට පාවිච්චි කරන්නෙ ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් කුඩ,තව ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් අහවල්/අහවල් එකය කියල කියන්න පුලුවන්ය කටක් ඇරලා.අපේ කස්ටිය අතර ඇන්ග්‍රි බර්ඩ් ඒ තරම් පුරසිද්ධයිනෙ.එහෙනම් බා ගන්න.ඉන්ට්‍රැල් කරලා,ක්‍රැක් කොරලා ගන්න.

27MB1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.