අපිට වැදගත් වන ඕඩියෝ,වීඩියෝ,ගේම්ස්,සොෆ්ට්වෙයා ආරක්ෂා කර ගැනීමට වඩාත් සුදුසුම ක්‍රමය වන්නේ සීඩී,ඩීවීඩී වල රයිට් කර අරන් තැබීම.එහෙත් අපේ පොඩි පොඩි වැඩ වලට නීරෝ වැනි සොෆ්ටුවක් බාවිතා කිරීම ගොඩක් වෙලා යන වැඩක්.ඒ වගේම නිරෝ වගේ ලොකු සොෆ්ටුවක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී වෙනත් වැඩක නිරත වීමත් අපහසුයි.BurnAware Free පොඩි පොඩි වැඩ කොර ගන්න කියාපු භාණ්ඩේ.
රැම් භාවිතාවත් අඩු නිසා ඉක්මනින් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුලුවන්.ඒ වගේම නීරෝ සො‍ෆ්ටුවේ අඩංගු මුලිකාංග සියල්ලම පාහේ මේකෙ තිබෙනවා.රයිට් කරන සීඩී එකේ වර්ගය තේරීම,නම ලබා දීම,ස්පීඩ් එක සැකසීම.. වගේම ISO ඉමේජ් ෆයිල් හදන්න,නැවත රයිට් කරන්න,බූටබල් ඩිස්ක් හදන්න,රිරයිටබල් ඩිස්ක් ඉරේස් කිරීමට පවා පුලුවන්.මුලු සොෆ්ටුවම තියෙන්නෙ 4.5MB.ෆී දෙන නිසා ක්‍රැක් කොරගෙන කටු කන්න වෙන්නෙත් නෑ.එහෙනම් බා ගන්න හොදේ.ගිහින් එන්නා..ම්.ඔබට ජය.
LINK 1
LINK 2


ලේසියෙන්ම සීඩී,ඩීවීඩී රයිට් කරන්න-BurnAware Free


අපිට වැදගත් වන ඕඩියෝ,වීඩියෝ,ගේම්ස්,සොෆ්ට්වෙයා ආරක්ෂා කර ගැනීමට වඩාත් සුදුසුම ක්‍රමය වන්නේ සීඩී,ඩීවීඩී වල රයිට් කර අරන් තැබීම.එහෙත් අපේ පොඩි පොඩි වැඩ වලට නීරෝ වැනි සොෆ්ටුවක් බාවිතා කිරීම ගොඩක් වෙලා යන වැඩක්.ඒ වගේම නිරෝ වගේ ලොකු සොෆ්ටුවක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී වෙනත් වැඩක නිරත වීමත් අපහසුයි.BurnAware Free පොඩි පොඩි වැඩ කොර ගන්න කියාපු භාණ්ඩේ.
රැම් භාවිතාවත් අඩු නිසා ඉක්මනින් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුලුවන්.ඒ වගේම නීරෝ සො‍ෆ්ටුවේ අඩංගු මුලිකාංග සියල්ලම පාහේ මේකෙ තිබෙනවා.රයිට් කරන සීඩී එකේ වර්ගය තේරීම,නම ලබා දීම,ස්පීඩ් එක සැකසීම.. වගේම ISO ඉමේජ් ෆයිල් හදන්න,නැවත රයිට් කරන්න,බූටබල් ඩිස්ක් හදන්න,රිරයිටබල් ඩිස්ක් ඉරේස් කිරීමට පවා පුලුවන්.මුලු සොෆ්ටුවම තියෙන්නෙ 4.5MB.ෆී දෙන නිසා ක්‍රැක් කොරගෙන කටු කන්න වෙන්නෙත් නෑ.එහෙනම් බා ගන්න හොදේ.ගිහින් එන්නා..ම්.ඔබට ජය.
LINK 1
LINK 2


1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.