අපි කොම්පීතරේ කරන ඕනම ක්‍රියාකාරකමක් වීඩියෝවක් විදියට ලබා ගැනීමට Desktop Activity Recorder පට්ට භාණ්ඩේ.ජනප්‍රිය වීඩියෝ ෆොර්මැට් දෙකක් වන AVI,SWF වලින් අපිට අවශ්‍ය විදියට,අවශ්‍ය තැනකට අවුට්පුට් වීඩියෝ එක ලබා ගැනීමට පුලුවන්.
වීඩියෝ ටියුටෝරියල්,ප්‍රසන්ටේෂන්,පෙරදැක්වීම්(Trailer) සකස් කිරීමට ප්‍රයොජනවත් සොෆ්ටුවක්.ෆයිවර් වල සේල් කරන අයට තමන්ගෙ ගිග් එකට වීඩියෝවක් දාන්නත් නියමයි.තව මීටරේ පොඩ්ඩක් කරකලා බලන්නකෝ.වැඩ දාහක් කර ගන්න පුලුවන්.එහෙනම් බා ගන්න.ගිහින් එන්නම්.ඔබට ජය.

3 MB
LINK 1
LINK 2


පරිගණකයේ සිදු කරන ඕනම වැඩක් වීඩියෝ කරන්න-Desktop Activity Recorder


අපි කොම්පීතරේ කරන ඕනම ක්‍රියාකාරකමක් වීඩියෝවක් විදියට ලබා ගැනීමට Desktop Activity Recorder පට්ට භාණ්ඩේ.ජනප්‍රිය වීඩියෝ ෆොර්මැට් දෙකක් වන AVI,SWF වලින් අපිට අවශ්‍ය විදියට,අවශ්‍ය තැනකට අවුට්පුට් වීඩියෝ එක ලබා ගැනීමට පුලුවන්.
වීඩියෝ ටියුටෝරියල්,ප්‍රසන්ටේෂන්,පෙරදැක්වීම්(Trailer) සකස් කිරීමට ප්‍රයොජනවත් සොෆ්ටුවක්.ෆයිවර් වල සේල් කරන අයට තමන්ගෙ ගිග් එකට වීඩියෝවක් දාන්නත් නියමයි.තව මීටරේ පොඩ්ඩක් කරකලා බලන්නකෝ.වැඩ දාහක් කර ගන්න පුලුවන්.එහෙනම් බා ගන්න.ගිහින් එන්නම්.ඔබට ජය.

3 MB
LINK 1
LINK 2


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.