අපි කවුරත් බාගත කිරීම් වලට පාවිච්චි කරන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර නේ. ඒත් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර සල්ලි දීල ගන්න ගියොත් අවුරැද්දකට 30$ ‍විතර ගෙවන්න වෙනවා. $-( කොහෙන්හරි අමාරැවෙන් හොයාගෙන ක්‍රැක් කොරගෙන පාවිච්චි කලත් මාස 3න් විතර අල වෙලා යනවා. ඉතිං මේ දෙන්න යන්නේ අවුරද්දක්, හමාරක් කිසිම ගින්නක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජරයෙක්. ඉන්ස්ට්‍රැල් කරල, කියල තියෙන විදියට ක්‍රැක් කොර ගන්න. සුපිරියටම වැඩ කොරනවා. මොනවහරි කේස් එකක් වුනොත් කමෙන්ටුවක් දාල යන්න. ඉක්මනට විසදුමක් දෙන්නම්. ඔබට ජය.
5.5MB
LINK 1
LINK 2
ඇති පදම් බා ගන්න-Internet Download Manager (IDM) v6.12.10.3 Full Including Crack with Keyඅපි කවුරත් බාගත කිරීම් වලට පාවිච්චි කරන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර නේ. ඒත් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර සල්ලි දීල ගන්න ගියොත් අවුරැද්දකට 30$ ‍විතර ගෙවන්න වෙනවා. $-( කොහෙන්හරි අමාරැවෙන් හොයාගෙන ක්‍රැක් කොරගෙන පාවිච්චි කලත් මාස 3න් විතර අල වෙලා යනවා. ඉතිං මේ දෙන්න යන්නේ අවුරද්දක්, හමාරක් කිසිම ගින්නක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජරයෙක්. ඉන්ස්ට්‍රැල් කරල, කියල තියෙන විදියට ක්‍රැක් කොර ගන්න. සුපිරියටම වැඩ කොරනවා. මොනවහරි කේස් එකක් වුනොත් කමෙන්ටුවක් දාල යන්න. ඉක්මනට විසදුමක් දෙන්නම්. ඔබට ජය.
5.5MB
LINK 1
LINK 2