කොම්පීතරේ ගත්ත දවසෙ ඉදන් අපි කරන්නෙ කොපි,පේස්ට් කරනවනේ. ඒත් කොම්පීතරේ ෆොමැට් කරල ටික කාලෙකින් ඔය කොපි,පේස්ට් වේගය අඩු වෙන බව අපි කවුරුත් දන්න කාරණයක්. විශේෂයෙන්ම ඩීවීඩී,පෙන් වල තියෙන ලට්ට,ලොට්ට කොපි කරනකොට. මේකට ‍හොදම විසදුම Tera copy. මේකෙන් අපිට වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන්. ස්පීඩ් එකේ කොපි වෙනවා. අපි කොපි කරන ඕනම ෆයිලයක් විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම සවුත්තු වුන ඩීවීඩී එකක වුනත් ‍හොද ටික ගොඩ දාගන්න  එල භාණ්ඩේ. කොපි වන අකාරය පතිශතයක් විදිහට බලා ගන්න පුලුවන්. එක ගො‍ඩේ කොපි වෙන්නෙත් නෑ. ඔක්කොම ලස්සනට මැනේජ් කරල දෙනවා. බාගෙනම බලන්නකෝ.


1.0MB
LINK 1
LINK 2


හිරවෙන් නැතුව අධි වේගයෙන් ‍ෆයිල් කොපි කරන්න- TERA COPYකොම්පීතරේ ගත්ත දවසෙ ඉදන් අපි කරන්නෙ කොපි,පේස්ට් කරනවනේ. ඒත් කොම්පීතරේ ෆොමැට් කරල ටික කාලෙකින් ඔය කොපි,පේස්ට් වේගය අඩු වෙන බව අපි කවුරුත් දන්න කාරණයක්. විශේෂයෙන්ම ඩීවීඩී,පෙන් වල තියෙන ලට්ට,ලොට්ට කොපි කරනකොට. මේකට ‍හොදම විසදුම Tera copy. මේකෙන් අපිට වැඩ ගොඩක් ගන්න පුලුවන්. ස්පීඩ් එකේ කොපි වෙනවා. අපි කොපි කරන ඕනම ෆයිලයක් විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම සවුත්තු වුන ඩීවීඩී එකක වුනත් ‍හොද ටික ගොඩ දාගන්න  එල භාණ්ඩේ. කොපි වන අකාරය පතිශතයක් විදිහට බලා ගන්න පුලුවන්. එක ගො‍ඩේ කොපි වෙන්නෙත් නෑ. ඔක්කොම ලස්සනට මැනේජ් කරල දෙනවා. බාගෙනම බලන්නකෝ.


1.0MB
LINK 1
LINK 2