මෙන්න එදා,මෙදා,සැමදා ටම ගැලපෙන එලකිරි ගේම් එකක්.ගොඩක් අය සෙල්ලම් කොරලා ඇති.පොඩි අයට වුනත් බයක් නැතුව සෙල්ලම් කොරන්න දෙන්න පුලුවන්.සෙල්ලම් කොරලා නැතිනම් දැන්ම බා ගන්න.


11 MB
LINK 1
LINK 2වර්චුවල් කෝප්ස් 2-V COP 2


මෙන්න එදා,මෙදා,සැමදා ටම ගැලපෙන එලකිරි ගේම් එකක්.ගොඩක් අය සෙල්ලම් කොරලා ඇති.පොඩි අයට වුනත් බයක් නැතුව සෙල්ලම් කොරන්න දෙන්න පුලුවන්.සෙල්ලම් කොරලා නැතිනම් දැන්ම බා ගන්න.


11 MB
LINK 1
LINK 2No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.