පී ඩී එෆ් කියන්නේ ලොව සම්මත වශයෙන් පිලිගත් ෆයිල් ෆෝමැට්ටුවක්.බොහෝ අවස්ථාවලදී අන්තර්ජාලය තුලදී මෙම ෆයිල් ෆෝමැට්ටුව භාවිතා වෙනවා.ඉතිං ලේසියෙන්ම පී ඩී එෆ් කියවන්න සුමාත්‍රා පී ඩී එෆ්  මීට පෙර දුන්නනේ.අද දෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය ලේසියෙන් පී ඩී එෆ් ෆයිල් නිර්මාණය කරගන්න පුලුවන් සොෆ්ටුවක්.එහෙනම් බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්නකෝ ඉස්සරෝම.

වර්ඩ්,එක්සෙල්,පවර් පොයින්ට් වල වැඩ කරන්න ගොඩක් අය දන්න‍වනේ.ඒ නිසා ඔයාලට සකස් කර ගත යුතු පී ඩී එෆ් ෆයිලයෙහි අන්තර් ගත කල යුතු දෑ පලමුව වර්ඩ් හෝ එක්සෙල් පිටුවකට දා ගන්න.ඊට පස්සෙ ප්‍රින්ට් මෙනුවට ගිහින්ප්‍රින්ටර් නේම් යටතේ ඩූ පී ඩී එෆ් සොෆ්ටුව තෝරන්න.අවශ්‍ය වෙනස්කම් කොරගෙන ප්‍රින්ට් දුන්නාම වැඩේ ගොඩ.තේරැම් ගැනීමට පහසු ආකාරයට පහත ස්කිරීන් සොට් එකකුත් තියෙනවා.එහෙම නැත්නම් අදාල වර්ඩ්,එක්සෙල්ෆයිල් සේව් කර ගෙන ඩූ පී ඩී එෆ් සොෆ්ටුවෙන්කෙලින්ම කන්වර්ට් කරගන්නත් පුලුවන්.එහෙනම් ගොහින් එඤ්ඤම්.ඔබට ජය.


3.7 MB

වර්ඩ්,එක්සෙල් තුලින් පී ඩී එෆ් කරා-Do PDF


පී ඩී එෆ් කියන්නේ ලොව සම්මත වශයෙන් පිලිගත් ෆයිල් ෆෝමැට්ටුවක්.බොහෝ අවස්ථාවලදී අන්තර්ජාලය තුලදී මෙම ෆයිල් ෆෝමැට්ටුව භාවිතා වෙනවා.ඉතිං ලේසියෙන්ම පී ඩී එෆ් කියවන්න සුමාත්‍රා පී ඩී එෆ්  මීට පෙර දුන්නනේ.අද දෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය ලේසියෙන් පී ඩී එෆ් ෆයිල් නිර්මාණය කරගන්න පුලුවන් සොෆ්ටුවක්.එහෙනම් බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්නකෝ ඉස්සරෝම.

වර්ඩ්,එක්සෙල්,පවර් පොයින්ට් වල වැඩ කරන්න ගොඩක් අය දන්න‍වනේ.ඒ නිසා ඔයාලට සකස් කර ගත යුතු පී ඩී එෆ් ෆයිලයෙහි අන්තර් ගත කල යුතු දෑ පලමුව වර්ඩ් හෝ එක්සෙල් පිටුවකට දා ගන්න.ඊට පස්සෙ ප්‍රින්ට් මෙනුවට ගිහින්ප්‍රින්ටර් නේම් යටතේ ඩූ පී ඩී එෆ් සොෆ්ටුව තෝරන්න.අවශ්‍ය වෙනස්කම් කොරගෙන ප්‍රින්ට් දුන්නාම වැඩේ ගොඩ.තේරැම් ගැනීමට පහසු ආකාරයට පහත ස්කිරීන් සොට් එකකුත් තියෙනවා.එහෙම නැත්නම් අදාල වර්ඩ්,එක්සෙල්ෆයිල් සේව් කර ගෙන ඩූ පී ඩී එෆ් සොෆ්ටුවෙන්කෙලින්ම කන්වර්ට් කරගන්නත් පුලුවන්.එහෙනම් ගොහින් එඤ්ඤම්.ඔබට ජය.


3.7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.