ඇඩෝබි ෆ්ලෑෂ් කියන්නේ අපි අතර ‍බහුල වශයෙන් භාවිතා වන මෟදුකාංගයක්.විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුලදී ඇනිමේෂන්සදහා ෆ්ලෑෂ් භාවිතා වෙනවා.අපේ පරිගණකයහි ෆ්ලෑෂ් ෆයිලයක් ධාවනය කිරීම සදහා ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයරය අවශ්‍යයයි.ඉතිං මම අද දෙන්න යන්නේ මේ ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයරයට විකල්පයක්.ස්විප් ප්ලේයර් මගින් ෆ්ලෑෂ් ෆයිල්ස් ලේසියෙන් ධාවනය කල හැකියි.විශේෂයෙන්ම ෆ්ලෑෂ් ගේම්ස් ඉතාමත් සුමටව ප්ලේ කරන්න පුලුවන්.ෆ්ලෑෂ් ගේම්ස් තොගයකුත් තියනවා මෙන්න.කැමති අය බා ගන්න ඈ.


ස්විප් ප්ලේයර් මෙතනින් බා ගන්න-4.3 MB

ගේම්ස් ටික මෙතනින් බා ගන්න-12.4 MB

ෆ්ලෑෂ් ෆයිල් ලේසියෙන් ප්ලේ කරන්න-Swiff Player


ඇඩෝබි ෆ්ලෑෂ් කියන්නේ අපි අතර ‍බහුල වශයෙන් භාවිතා වන මෟදුකාංගයක්.විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුලදී ඇනිමේෂන්සදහා ෆ්ලෑෂ් භාවිතා වෙනවා.අපේ පරිගණකයහි ෆ්ලෑෂ් ෆයිලයක් ධාවනය කිරීම සදහා ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයරය අවශ්‍යයයි.ඉතිං මම අද දෙන්න යන්නේ මේ ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයරයට විකල්පයක්.ස්විප් ප්ලේයර් මගින් ෆ්ලෑෂ් ෆයිල්ස් ලේසියෙන් ධාවනය කල හැකියි.විශේෂයෙන්ම ෆ්ලෑෂ් ගේම්ස් ඉතාමත් සුමටව ප්ලේ කරන්න පුලුවන්.ෆ්ලෑෂ් ගේම්ස් තොගයකුත් තියනවා මෙන්න.කැමති අය බා ගන්න ඈ.


ස්විප් ප්ලේයර් මෙතනින් බා ගන්න-4.3 MB

ගේම්ස් ටික මෙතනින් බා ගන්න-12.4 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.