චෙස් කියන්නේ ලෝකයේ විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩාවක්.බුද්ධිය,තර්ක ශක්තිය වර්ධනයට ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා.වෙස් වැඩ්ඩොන්ට එහෙම නැත්තම් චෙස් ප්ලේයර්ලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමා තමන් එක්ක කරට කර චෙස් ක්‍රීඩා කරන්න කවුරුත් නැති එක.මමත් චෙස් බෝඩ් එකක් ගෙනල්ලා ඒකෙන් දාම් අදින එක තමා කලේ.ඉතිං යා චෙස් කියන්නේ චෙස් ප්ලේ කරන්න දන්නේ නැති අයට දැන ගන්න,වැඩ්ඩන්න්ට මාස්ටර්ල වෙන්න,මාස්ටර්ලට පී එච් ඩී ගහන්න පුලුවන් සුපිරි ගේම් එකක්.එහෙනම් බා ගන්න.


0.1 MB
චෙස් මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න-Yea Chess


චෙස් කියන්නේ ලෝකයේ විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩාවක්.බුද්ධිය,තර්ක ශක්තිය වර්ධනයට ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා.වෙස් වැඩ්ඩොන්ට එහෙම නැත්තම් චෙස් ප්ලේයර්ලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමා තමන් එක්ක කරට කර චෙස් ක්‍රීඩා කරන්න කවුරුත් නැති එක.මමත් චෙස් බෝඩ් එකක් ගෙනල්ලා ඒකෙන් දාම් අදින එක තමා කලේ.ඉතිං යා චෙස් කියන්නේ චෙස් ප්ලේ කරන්න දන්නේ නැති අයට දැන ගන්න,වැඩ්ඩන්න්ට මාස්ටර්ල වෙන්න,මාස්ටර්ලට පී එච් ඩී ගහන්න පුලුවන් සුපිරි ගේම් එකක්.එහෙනම් බා ගන්න.


0.1 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.