අපි ‍පරිගණකයට ලොග් වෙන තැක ඉදන් පටන් ගත්තාම ෆයිලයක් සේව් කරන තැන දක්වාම අපිට පාස්වර්ඩ් එහෙම නැතිනම් මුර පද අවශ්‍ය වෙනවා.අන්තර්ජාලයට පිවිසීමේදීත් ඊ මේල්,පේ පැල්,ඊ බේ වැනි විවිධාකාර වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමේදීත් ඔබට මුර පද භාවිතා කිරීමට වෙනවා.සමහර විට ඔබ ඔබේ පහසුවට මේ සියලුම ක්‍රියාවන් සදහා එකම පාස්වර්ඩ් එකක් භාවිතා කරනවා ඇති.ඒ‍ත් එකම පාස්වර්ඩ් එකක් භාවිතා කිරීමේ අවධානම වැඩියි.ඉතිං මේ සියල්ලටම හොදම පිලිතුර වන්නේ කී පාස් මෘදුකාංගය.ඉතිං මේක භාවිතා කරන ආකාරය පියවරෙන් පියවර කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.සරල මුහුණතක් තියෙන නිසා භාවිතා කරන්න පහසුයි.පහල වීඩියෝවත් බලලා හොදින් වටහා ගන්න.එහෙනම් බාගන්න.ඔබට ජය.
2.3MB


පාස්වර්ඩ් ආරක්ෂාකාරීව සේව් කර ගන්න-Key Pass

අපි ‍පරිගණකයට ලොග් වෙන තැක ඉදන් පටන් ගත්තාම ෆයිලයක් සේව් කරන තැන දක්වාම අපිට පාස්වර්ඩ් එහෙම නැතිනම් මුර පද අවශ්‍ය වෙනවා.අන්තර්ජාලයට පිවිසීමේදීත් ඊ මේල්,පේ පැල්,ඊ බේ වැනි විවිධාකාර වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමේදීත් ඔබට මුර පද භාවිතා කිරීමට වෙනවා.සමහර විට ඔබ ඔබේ පහසුවට මේ සියලුම ක්‍රියාවන් සදහා එකම පාස්වර්ඩ් එකක් භාවිතා කරනවා ඇති.ඒ‍ත් එකම පාස්වර්ඩ් එකක් භාවිතා කිරීමේ අවධානම වැඩියි.ඉතිං මේ සියල්ලටම හොදම පිලිතුර වන්නේ කී පාස් මෘදුකාංගය.ඉතිං මේක භාවිතා කරන ආකාරය පියවරෙන් පියවර කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.සරල මුහුණතක් තියෙන නිසා භාවිතා කරන්න පහසුයි.පහල වීඩියෝවත් බලලා හොදින් වටහා ගන්න.එහෙනම් බාගන්න.ඔබට ජය.
2.3MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.