මෙන්න ධනවතුනගේ ක්‍රීඩාවක් විදියට නම් දරාපු සුපිරි ක්‍රීඩාව බිලියඩ් කොම්පීතරෙන් සෙල්ලම් කරන්න.සෙල්ලම් කරද්දි බලාගෙන ඉන්නකොටනම් මේ මොකක්ද, කියලා හිතුනට කරන්න ගියාම දත කට පූට්ටු වෙනවා.වැඩිය වැල්වටාරම් නෑ ඔන්න.බාගෙන සාමානය විදියට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා සෙල්ලම් කරන්න.


12 MBබිලියඩ් මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න- Billiard Masters


මෙන්න ධනවතුනගේ ක්‍රීඩාවක් විදියට නම් දරාපු සුපිරි ක්‍රීඩාව බිලියඩ් කොම්පීතරෙන් සෙල්ලම් කරන්න.සෙල්ලම් කරද්දි බලාගෙන ඉන්නකොටනම් මේ මොකක්ද, කියලා හිතුනට කරන්න ගියාම දත කට පූට්ටු වෙනවා.වැඩිය වැල්වටාරම් නෑ ඔන්න.බාගෙන සාමානය විදියට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා සෙල්ලම් කරන්න.


12 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.