ඔන්න කස්ටියම බා ගන්න ෆෝමැට් ෆැක්ටරියේ අලුත් එක තියෙනවා.මීට පෙර පසුගිය සංස්කරණය එක දුන්නා මතක ඇතිනේ.ඉතිං ඊට වඩා වැඩි ෆයිල් ෆෝමැට්ටු ප්‍රමාණයකට මෙම සංස්කරණය සහය දක්වනවා.ඔන්න පහතින් බලා ගන්නකෝ.#ඉමේජ් ෆෝමැට්ටු: PNG, JPG, TIF, ICO, BMP, GIF, TGA, ...
#ඕඩියෝ ෆෝමැට්ටු: WAV, WMA, OGG, MP3, AAC, AMR, ...
#වීඩියෝ ෆෝමැට්ටු: MPG, WMV, 3GP, FLV, SWF, MP4, AVI, ...

එහෙනම් හැමෝම බා ගන්ටෝ.සුපිරි ඈ.

58 MBඉමේජ්,ඕඩියෝ,වීඩියෝ කරන්න ෆෝමැට් ෆැක්ටරියේ අලුත් එක-Format Factory 3.2

ඔන්න කස්ටියම බා ගන්න ෆෝමැට් ෆැක්ටරියේ අලුත් එක තියෙනවා.මීට පෙර පසුගිය සංස්කරණය එක දුන්නා මතක ඇතිනේ.ඉතිං ඊට වඩා වැඩි ෆයිල් ෆෝමැට්ටු ප්‍රමාණයකට මෙම සංස්කරණය සහය දක්වනවා.ඔන්න පහතින් බලා ගන්නකෝ.#ඉමේජ් ෆෝමැට්ටු: PNG, JPG, TIF, ICO, BMP, GIF, TGA, ...
#ඕඩියෝ ෆෝමැට්ටු: WAV, WMA, OGG, MP3, AAC, AMR, ...
#වීඩියෝ ෆෝමැට්ටු: MPG, WMV, 3GP, FLV, SWF, MP4, AVI, ...

එහෙනම් හැමෝම බා ගන්ටෝ.සුපිරි ඈ.

58 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.