ඔටෝ රන්ස් මුදුකාංගය ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මීට පෙර දුන්නානේ.තාමත් කියවපු නැති අය මෙතනින් ගිහින් කියවන්න.සරලවම කියනවනම් අපි පරිගණකය ඔන් කරන විට ඔටෝ රන් වන ලට්ට ලොට්ට වැඩසටහන් ගොඩෙන් අපට අවශ්‍ය ඒවා විතරක් රන් කරවන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක්.ඔටෝ රන්ස් මෘදුකාංගයේ අලුත්ම සංස්කරණය 11.7 තියෙනවා එහෙනම් දැන්ම බා ගන්න.


0.6 MB

කරදරකාර වැඩසටහන් ඔටෝ රන් වීම නවත්වමු- Autoruns 11.7


ඔටෝ රන්ස් මුදුකාංගය ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මීට පෙර දුන්නානේ.තාමත් කියවපු නැති අය මෙතනින් ගිහින් කියවන්න.සරලවම කියනවනම් අපි පරිගණකය ඔන් කරන විට ඔටෝ රන් වන ලට්ට ලොට්ට වැඩසටහන් ගොඩෙන් අපට අවශ්‍ය ඒවා විතරක් රන් කරවන්න පුලුවන් මෘදුකාංගයක්.ඔටෝ රන්ස් මෘදුකාංගයේ අලුත්ම සංස්කරණය 11.7 තියෙනවා එහෙනම් දැන්ම බා ගන්න.


0.6 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.