සීඩීයක් ඩීවීඩියක් රයිට් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වෙන්නේ නීරෝ මෘදුකාංගයනේ.හැබැයි නීරෝ බා ගන්න ගියාම මෙගා බයිට් බර ගාණක් යට කරන්න වෙනවා.ඒත් මේ ඩීප් බර්නර් මෘදුකාංගය මෙගා බයිට් 3ක්වත් නැහැ.ඒ වගේම සාමාන්‍ය නීරෝ මෘදුකාංගයේ විශේෂත්වයන්ට අමතරව අලංකාර ඔටෝ රන් මෙනූ සකසා ගැනීමට මෙන්ම,ලේසියෙන්ම සරල සීඩී/ඩීවීඩී කවර නිර්මාණය කර මුද්‍රණය කර ගන්නත් පුලුවන්.ඊට අමතරව නීරෝ මෘදුකාංගයේ අන්තර්ගත බොහෝ පහසුකම් මෙහි අන්තර්ගතයි.එහෙනම් බාගෙනම බලන්නකෝ.

2.7 MB

ගේමක් නැතුව සීඩී/ඩීවීඩී රයිට් කරන්න- Deep Burner 1.9


සීඩීයක් ඩීවීඩියක් රයිට් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වෙන්නේ නීරෝ මෘදුකාංගයනේ.හැබැයි නීරෝ බා ගන්න ගියාම මෙගා බයිට් බර ගාණක් යට කරන්න වෙනවා.ඒත් මේ ඩීප් බර්නර් මෘදුකාංගය මෙගා බයිට් 3ක්වත් නැහැ.ඒ වගේම සාමාන්‍ය නීරෝ මෘදුකාංගයේ විශේෂත්වයන්ට අමතරව අලංකාර ඔටෝ රන් මෙනූ සකසා ගැනීමට මෙන්ම,ලේසියෙන්ම සරල සීඩී/ඩීවීඩී කවර නිර්මාණය කර මුද්‍රණය කර ගන්නත් පුලුවන්.ඊට අමතරව නීරෝ මෘදුකාංගයේ අන්තර්ගත බොහෝ පහසුකම් මෙහි අන්තර්ගතයි.එහෙනම් බාගෙනම බලන්නකෝ.

2.7 MB

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.