මෙන්න ඔයාලට සුපිරි ඊ බුක්කුවක්. මේකෙ තියෙන්නේ ෆයිවරේ ගැන. රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉදන් ඕඩර් වැඩි කර ගන්න ට්‍රික්ස් දක්වා සරල ඉංග්‍රිසියෙන් තියෙනවා. මේකෙ තියෙන්නේ පෙර වර්ෂන් එකට අදාල විස්තර. ඒත් ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බා ගෙනම බලන්න. 

0.7 MB



"ෆයිවර් රන් ආකරය" ඊ පොත නොමිලේ බා ගන්න


මෙන්න ඔයාලට සුපිරි ඊ බුක්කුවක්. මේකෙ තියෙන්නේ ෆයිවරේ ගැන. රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉදන් ඕඩර් වැඩි කර ගන්න ට්‍රික්ස් දක්වා සරල ඉංග්‍රිසියෙන් තියෙනවා. මේකෙ තියෙන්නේ පෙර වර්ෂන් එකට අදාල විස්තර. ඒත් ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බා ගෙනම බලන්න. 

0.7 MB



1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.