මෙකෙ නම ට්‍රැෆික් ටොනාර්ඩෝ. නම වගේම තමා වැඩත්. ඔයාලගේ වෙබ් එකට, බ්ලොග් එකට පට පට ගාලා හිට්ස් ගන්න පට්ට භාණ්ඩේ.
මෙහෙමයි වැඩේ කොරන්නේ,

1) සොෆ්ටුව බා ගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කර ගන්න.
2) අදාල සෙටප් ෆයිලය සාමාන්‍ය පරිදි ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්න.
3) "RX 57" ෆයිලය ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරපු තැනට කොපි කරන්න.
4) සොෆ්ටුව ඕපන් කර ගන්න.
4) යුවර් ඊමේල් තැනට ඊමේලයක් දෙන්න. එවැනි එකක් නැතින්ම් මෙතනින් ගොස් ක්ෂනික ඊමේලයක් ගන්න.
5) පළමුවරට භාවිතා කරන නිසා ත්‍රෙඩ් ලෙවල් එක 2,3,4 වැනි අඩු අගයක් ලබා දෙන්න.
6) කොපි කර ගත් "RX 57" ෆයිලය තුල ඇති "RX 2" ෆයිලය තුලට ඔබට ට්‍රැෆික් ගැනීමට අවශ්‍ය වෙබ් ඇඩ්‍රස් දෙන්න. අවම ඇඩ්‍රස් 3ක් ඇතුලත් කළ යුතුය. එසේ නොමැතිනම් එකම ඇඩ්‍රස් එක වුවද යූ ආර් එල් ෂෝර්ට්නර් භාවිතා කර වෙනස් කර ඇතුලත් තල හැක.
7) "RX 4" ෆයිලය තුලට ඔබට ට්‍රැෆික් ලැබිය යුතු වෙබ් අඩවි ඇතුලත් කරන්න. එසේත් නොමැතිනම් එය එසේම තිබෙන්නට හරින්න.
8) "Load your websites from file" තැනට "RX 2" ෆයිලයත්,
9) "Load your referers from file" යන තැනට "RX  4" ෆයිලයත් තෝරන්න.
10) දැන් උඩම ඇති "Run" ක්ලික් කරන්න.

සොෆ්ටුව ක්ලෝස් කරනකම් ඔයාලගේ වෙබ් අඩවියට ඇති තරම් ට්‍රැෆික් තියෙනවා ඔන්න. පුලුවන්නම් ෆයිවරේ ට්‍රැෆික් ගිග් එකක් එහෙම දාලා බලන්න.

32.5 MBවෙබ් එකට, බ්ලොග් එකට ඇති තරම් ට්‍රැෆික් ගන්න, බොට් එකක්


මෙකෙ නම ට්‍රැෆික් ටොනාර්ඩෝ. නම වගේම තමා වැඩත්. ඔයාලගේ වෙබ් එකට, බ්ලොග් එකට පට පට ගාලා හිට්ස් ගන්න පට්ට භාණ්ඩේ.
මෙහෙමයි වැඩේ කොරන්නේ,

1) සොෆ්ටුව බා ගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කර ගන්න.
2) අදාල සෙටප් ෆයිලය සාමාන්‍ය පරිදි ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්න.
3) "RX 57" ෆයිලය ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරපු තැනට කොපි කරන්න.
4) සොෆ්ටුව ඕපන් කර ගන්න.
4) යුවර් ඊමේල් තැනට ඊමේලයක් දෙන්න. එවැනි එකක් නැතින්ම් මෙතනින් ගොස් ක්ෂනික ඊමේලයක් ගන්න.
5) පළමුවරට භාවිතා කරන නිසා ත්‍රෙඩ් ලෙවල් එක 2,3,4 වැනි අඩු අගයක් ලබා දෙන්න.
6) කොපි කර ගත් "RX 57" ෆයිලය තුල ඇති "RX 2" ෆයිලය තුලට ඔබට ට්‍රැෆික් ගැනීමට අවශ්‍ය වෙබ් ඇඩ්‍රස් දෙන්න. අවම ඇඩ්‍රස් 3ක් ඇතුලත් කළ යුතුය. එසේ නොමැතිනම් එකම ඇඩ්‍රස් එක වුවද යූ ආර් එල් ෂෝර්ට්නර් භාවිතා කර වෙනස් කර ඇතුලත් තල හැක.
7) "RX 4" ෆයිලය තුලට ඔබට ට්‍රැෆික් ලැබිය යුතු වෙබ් අඩවි ඇතුලත් කරන්න. එසේත් නොමැතිනම් එය එසේම තිබෙන්නට හරින්න.
8) "Load your websites from file" තැනට "RX 2" ෆයිලයත්,
9) "Load your referers from file" යන තැනට "RX  4" ෆයිලයත් තෝරන්න.
10) දැන් උඩම ඇති "Run" ක්ලික් කරන්න.

සොෆ්ටුව ක්ලෝස් කරනකම් ඔයාලගේ වෙබ් අඩවියට ඇති තරම් ට්‍රැෆික් තියෙනවා ඔන්න. පුලුවන්නම් ෆයිවරේ ට්‍රැෆික් ගිග් එකක් එහෙම දාලා බලන්න.

32.5 MB6 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.