• රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීනතා ලිඛිත ව්භාගය-2014
 • ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේව‍යේ ප්‍රතිසම්පාදන දැන්වීම.
 • තොටුපල් රේන්ද හා වෙනත් රේන්ද විකිනීම.
 • වෙන්දේසි කිරීම් පිළිබද දැන්වීම්.
 • ජනාධිපතිතුමා විසින් කරන ලද පත්කිරීම් ආදිය
 • විවිධ දෙපාර්තුමේන්තු දැන්වීම්.
 • රජයේ දැන්වීම්.

ගැසට් පත්‍රය- ජූලි සිව්වන සතිය


 • රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීනතා ලිඛිත ව්භාගය-2014
 • ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේව‍යේ ප්‍රතිසම්පාදන දැන්වීම.
 • තොටුපල් රේන්ද හා වෙනත් රේන්ද විකිනීම.
 • වෙන්දේසි කිරීම් පිළිබද දැන්වීම්.
 • ජනාධිපතිතුමා විසින් කරන ලද පත්කිරීම් ආදිය
 • විවිධ දෙපාර්තුමේන්තු දැන්වීම්.
 • රජයේ දැන්වීම්.

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.