"චේතනාහං භික්කවේ කම්මං වදාමි"
චේතනාවම කර්මය කොට වදාලමි
ගෞතම  බුදු රජාණන් වහනසේ

"සිතෙන්නට සිතන්න. දිනක ඔබට එය ආයාසකින් තොරව සිතෙන්නට පටන් ගනු ඇත. අනතුරුව එය ඔබට ආකර්ශණය වනු ඇත."

සාන්ත ජයසුන්දර ගුරු පියාණන්

"ඔබේ සිතුවිලි සහ හැගීම් හැගීම් ඔබේ ජීවිතය නිර්මාණය කරාවි"
ස්තූතිය - මානව සංවර්ධන උපදේශක සනත් ගමගේ මහතාට 

හැමදාමත් මනස සගරාව අපට කියාදුන් ඒ වටිනා රහස පිළිබද තවත් විරල වීඩියෝවක්


"චේතනාහං භික්කවේ කම්මං වදාමි"
චේතනාවම කර්මය කොට වදාලමි
ගෞතම  බුදු රජාණන් වහනසේ

"සිතෙන්නට සිතන්න. දිනක ඔබට එය ආයාසකින් තොරව සිතෙන්නට පටන් ගනු ඇත. අනතුරුව එය ඔබට ආකර්ශණය වනු ඇත."

සාන්ත ජයසුන්දර ගුරු පියාණන්

"ඔබේ සිතුවිලි සහ හැගීම් හැගීම් ඔබේ ජීවිතය නිර්මාණය කරාවි"
ස්තූතිය - මානව සංවර්ධන උපදේශක සනත් ගමගේ මහතාට 

2 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.