ලෙසටම සිංදු අහන්න අපි කවුරුත් දන්න සොෆ්ට්වෙයා එක ජෙට් ඕඩ්යෝ. ඔන්න අටයි දෂම එකේ අලුත්ම වර්ෂන් එක ඇවිල්ලා. පොඩි පොඩ් අලුත් වැඩ කිඩ ටිකකුත් තියෙනවා ඈ. දැන්ම බා ගන්න එහෙනම්.

 • Supports All Major File Formats
 • Audio CD burning
 • Recording
 • Tag Editing including multiple file tag editing
 • Multi-channel sound ouput
 • Crossfade
 • Skin
 • Media Center window with Device Manager
 • Subtitles
 • Internet CD Database
 • Convenient album management & Playlist
 • Utilities
 • Conversion
 • Audio CD Ripping
 • Internet Broadcasting
 • Various sound effects
 • Plus many more features!
37.1 MB
ලෙසටම සිංදු අහන්න- JetAudio 8.1


ලෙසටම සිංදු අහන්න අපි කවුරුත් දන්න සොෆ්ට්වෙයා එක ජෙට් ඕඩ්යෝ. ඔන්න අටයි දෂම එකේ අලුත්ම වර්ෂන් එක ඇවිල්ලා. පොඩි පොඩ් අලුත් වැඩ කිඩ ටිකකුත් තියෙනවා ඈ. දැන්ම බා ගන්න එහෙනම්.

 • Supports All Major File Formats
 • Audio CD burning
 • Recording
 • Tag Editing including multiple file tag editing
 • Multi-channel sound ouput
 • Crossfade
 • Skin
 • Media Center window with Device Manager
 • Subtitles
 • Internet CD Database
 • Convenient album management & Playlist
 • Utilities
 • Conversion
 • Audio CD Ripping
 • Internet Broadcasting
 • Various sound effects
 • Plus many more features!
37.1 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.