ඔන්න කස්ටිය දාස් ගණන් වලට විකුණන ෆොටෝෂොප් ටොප් සීක්‍රට් ඩීවීඩී ෆුල් සෙට් එක නොමිලේම බා ගන්න. ඩීවීඩී 5ක් තියෙනවා හොදේ. සම්පුර්ණ සෙට් එක ගිගා බයිට් 20කට ආසන්නයි. ෆොටෝෂොප් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවනම් බෑවට පාඩු නෑ ඔන්න. 

මෙන්න ලිංක් සෙට් එක
http://uptobox.com/3ao43jost0nx
http://uptobox.com/oxxe41wxurmm
http://uptobox.com/cm47jmn8jw4b
http://uptobox.com/oc8s8qig8c0l
http://uptobox.com/j48wi2rk7ldy

ටොරන්ට් වලින් බාන අයට මෙන්න- http://tinyurl.com/owtp7h4ෆොටෝෂොප් ටොප් සීක්‍රට් ටියුටෝරියල් ෆුල් සෙට් එකම දැන්ම බා ගන්න- Photoshop Top Secret Tutorial Set


ඔන්න කස්ටිය දාස් ගණන් වලට විකුණන ෆොටෝෂොප් ටොප් සීක්‍රට් ඩීවීඩී ෆුල් සෙට් එක නොමිලේම බා ගන්න. ඩීවීඩී 5ක් තියෙනවා හොදේ. සම්පුර්ණ සෙට් එක ගිගා බයිට් 20කට ආසන්නයි. ෆොටෝෂොප් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවනම් බෑවට පාඩු නෑ ඔන්න. 

මෙන්න ලිංක් සෙට් එක
http://uptobox.com/3ao43jost0nx
http://uptobox.com/oxxe41wxurmm
http://uptobox.com/cm47jmn8jw4b
http://uptobox.com/oc8s8qig8c0l
http://uptobox.com/j48wi2rk7ldy

ටොරන්ට් වලින් බාන අයට මෙන්න- http://tinyurl.com/owtp7h44 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.