ඔන්න බා ගන්න එක්සත් රාජධානියේ පල වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මැගසින්හි අලුත්ම පිටපත. අලුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් ගැන, අලුත් ඇප්ස් ගැන, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් කිට් කැට් හි රහස් වැඩ කිඩ ගැන.... තව වල් පල් ගොඩක් තියෙනවා. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්මේනියා රෝගය තියෙන අයට මෙයින් එය තාවකාලිකව යටපත් කර ගැනීමට පුලුවන්. හැකින් ඉගෙනගන්න දගලන අයට ඒ ගැනත් තියෙනවා ඔන්න. එහෙනම් බා ගන්න.


57.5 MB
ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පවුලේ අලුත්ම සාමාජිකයා කිට් කැට් හි රහස් වැඩ කිඩ 30ක්


ඔන්න බා ගන්න එක්සත් රාජධානියේ පල වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මැගසින්හි අලුත්ම පිටපත. අලුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් ගැන, අලුත් ඇප්ස් ගැන, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් කිට් කැට් හි රහස් වැඩ කිඩ ගැන.... තව වල් පල් ගොඩක් තියෙනවා. ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්මේනියා රෝගය තියෙන අයට මෙයින් එය තාවකාලිකව යටපත් කර ගැනීමට පුලුවන්. හැකින් ඉගෙනගන්න දගලන අයට ඒ ගැනත් තියෙනවා ඔන්න. එහෙනම් බා ගන්න.


57.5 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.