• මන්නාරම, ගම්පහ, පුක්තලම දිස්ත්‍රීක්ක වල විවාහ,උප්පැන්න හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ටාර් තනතුරු සදහා බදවා ගැනීම.
 • අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ සමථ පුහුණු නිළධාරී ii ශ්‍රේණිය සදහා  බදවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය
 • ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයේ ප්‍රථිසම්පාදන දැන්වීම්
 • බඩු බාහිරාදිය විකිනීම
 • තොටුපල් රේන්ද හා වෙනත් රේන්ද විකිණීම
 • රජයේ නොවන දැන්වීම්
 • වෙන්දේසි කිරීම් පිළිබද දැන්වීම්
 • රජයේ නිවේදන

ගැසට් පත්‍රය- අගෝසතු පළමු සතිය

 • මන්නාරම, ගම්පහ, පුක්තලම දිස්ත්‍රීක්ක වල විවාහ,උප්පැන්න හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ටාර් තනතුරු සදහා බදවා ගැනීම.
 • අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ සමථ පුහුණු නිළධාරී ii ශ්‍රේණිය සදහා  බදවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය
 • ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයේ ප්‍රථිසම්පාදන දැන්වීම්
 • බඩු බාහිරාදිය විකිනීම
 • තොටුපල් රේන්ද හා වෙනත් රේන්ද විකිණීම
 • රජයේ නොවන දැන්වීම්
 • වෙන්දේසි කිරීම් පිළිබද දැන්වීම්
 • රජයේ නිවේදන

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.