* යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා අමාත්‍යංශය -  කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තුමේන්තුවේ කළමණාකාර සහකාර අධිපන්තියේ ශිල්ප ප්‍රදර්ශණ තනතුරු සදහා අයදුම් පත් කැදවීම.
 * ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂක කෙඩෙට් නිළධාරී තනතුරු සදහා අයදුම් පත් කැදවීම.
  * ශ්‍රී ලංකා සුරා බදු දෙපාර්තුමේන්තුවේ සුරා බදු පරීක්ෂක තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය.
 * රජයේ භාෂා පරිවර්තන සේවයේ තුන් වන පන්තියට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය.
 * බඩු බාහිරාදිය විකිනීම.
 * රජයේ නොවන දැන්වීම්.
 *රට බීම විකිනීමේ බලපත්‍ර සදහා අයදුම් පත් කැදවීම.
 * රජයේ වෙන්දේසි කිරීම් පිළිබද දැන්වීම්.
 * ජනාධිපති තුමා විසින් සිදු කරනු ලබන පත් කිරීම්.
  

ගැසට් පත්‍රය - අගෝස්තු සිව්වන සතිය


* යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා අමාත්‍යංශය -  කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තුමේන්තුවේ කළමණාකාර සහකාර අධිපන්තියේ ශිල්ප ප්‍රදර්ශණ තනතුරු සදහා අයදුම් පත් කැදවීම.
 * ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂක කෙඩෙට් නිළධාරී තනතුරු සදහා අයදුම් පත් කැදවීම.
  * ශ්‍රී ලංකා සුරා බදු දෙපාර්තුමේන්තුවේ සුරා බදු පරීක්ෂක තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය.
 * රජයේ භාෂා පරිවර්තන සේවයේ තුන් වන පන්තියට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය.
 * බඩු බාහිරාදිය විකිනීම.
 * රජයේ නොවන දැන්වීම්.
 *රට බීම විකිනීමේ බලපත්‍ර සදහා අයදුම් පත් කැදවීම.
 * රජයේ වෙන්දේසි කිරීම් පිළිබද දැන්වීම්.
 * ජනාධිපති තුමා විසින් සිදු කරනු ලබන පත් කිරීම්.
  

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.