"ඕස්ට්‍රේලියාවේ  පර්ත් නුවර දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රියට ගොඩ වීමට උත්සාහ කළ මගියෙකුගේ පාදයක් දුම්රිය වේදිකාව සහ දුම්රිය මැදිරිය අතර සිර විය. දුම්රිය වේදිකාව සහ දුම්රිය මැදිරිය අතර පැවතියේ ඉතා කුඩා ඉඩක් බැවින් ඔහුට සිය පාදය යළි ගැනීමට නොහැකි වුනි. එහිදී වහා ක්‍රියාත්මක වූ සෙසු මගීන් සහ පර්ත් නුවර දුම්රිය ස්ථානයේ සේවකයින් විසින් දුම්රිය මැදිරිය ඔසවා ඔහු බේරා ගනු ලැබීය. පර්ත් නුවර දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයා පැවසුවේ, මෙය මිනිසා සතු බලය මනාව ඔප්පු කළ අවස්ථාවක් බව ය. වැඩිදුර අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ තමන් මින් පෙර මෙවැනි සිදු වීමක් දැක නොමැති බවයි."

වීඩියෝව පහතින් බලන්න


අහෝ ඛේදයක්!
ගැහැනු, පිරිමි, සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්.. කෝ මෙතන බේදයක්.

කාසි වලට ගන්නත් බෑ කාසි වලට දෙන්නත් බෑ මනුස්සකම, මිනිසුනේ!


"ඕස්ට්‍රේලියාවේ  පර්ත් නුවර දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රියට ගොඩ වීමට උත්සාහ කළ මගියෙකුගේ පාදයක් දුම්රිය වේදිකාව සහ දුම්රිය මැදිරිය අතර සිර විය. දුම්රිය වේදිකාව සහ දුම්රිය මැදිරිය අතර පැවතියේ ඉතා කුඩා ඉඩක් බැවින් ඔහුට සිය පාදය යළි ගැනීමට නොහැකි වුනි. එහිදී වහා ක්‍රියාත්මක වූ සෙසු මගීන් සහ පර්ත් නුවර දුම්රිය ස්ථානයේ සේවකයින් විසින් දුම්රිය මැදිරිය ඔසවා ඔහු බේරා ගනු ලැබීය. පර්ත් නුවර දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයා පැවසුවේ, මෙය මිනිසා සතු බලය මනාව ඔප්පු කළ අවස්ථාවක් බව ය. වැඩිදුර අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ තමන් මින් පෙර මෙවැනි සිදු වීමක් දැක නොමැති බවයි."

වීඩියෝව පහතින් බලන්න


අහෝ ඛේදයක්!
ගැහැනු, පිරිමි, සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්.. කෝ මෙතන බේදයක්.

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.