ඔයාලගේ ෆයිල් එකක් ඩිලීට් කරලා රීසයිකල් බින් එකෙනුත් අයින් කළාම ආයිත් ඒ ෆයිල් එක ඕනි වුනොත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි රෙකුවා මෘදුකාංගය. ඔබේ පරිගණකයේ හාඩ් ඩිස්කයේ පමණක් නොව පෙන් ඩ්‍රයිව්, මෙමරි කාඩ්, අයි පොඩ්, එක්ස්ටර්නල් හාඩ්.. ඕනි එකක ඩිලීට් වෙච්ච ෆයිල් එකක් මෙම මෘදුකාංගය හරහා ආපසු ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි නොදනුවත්ව ඩිලීට් වෙච්චා වගේම සමහර මෘදුකාංග වල බග්ස්, ක්‍රෑෂස් හෝ පරිගණකයට වෛරස් ඇතුළු වීමෙන් ඩිලීට් වෙන ෆයිල් වලට පවා ඔට්ටුයි.

මෘදුකාංගයේ පහසුකම්

 • Simple to use interface - just click 'Scan' and choose the files you want to recover
 • Easy to use filter for results based on file name/type
 • Simple Windows like interface with List and Tree view
 • Can be run from a USB thumb drive
 • Restores all types of files, office documents, images, video, music, email, anything.
 • Supports FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS file systems
 • Restores files from removable media (SmartMedia, Secure Digital, MemoryStick, Digital cameras, Floppy disks, Jaz Disks, Sony Memory Sticks, Compact Flash cards, Smart Media Cards, Secure Digital Cards, etc.)
 • Restores files from external ZIP drives , Firewire and USB Hard drives
 • It's fast, tiny and takes seconds to run!
4 MB
ඩිලීට් වෙච්ච ෆයිල් වලට ආපසු එන්න කියමු- Recuva 1.5


ඔයාලගේ ෆයිල් එකක් ඩිලීට් කරලා රීසයිකල් බින් එකෙනුත් අයින් කළාම ආයිත් ඒ ෆයිල් එක ඕනි වුනොත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි රෙකුවා මෘදුකාංගය. ඔබේ පරිගණකයේ හාඩ් ඩිස්කයේ පමණක් නොව පෙන් ඩ්‍රයිව්, මෙමරි කාඩ්, අයි පොඩ්, එක්ස්ටර්නල් හාඩ්.. ඕනි එකක ඩිලීට් වෙච්ච ෆයිල් එකක් මෙම මෘදුකාංගය හරහා ආපසු ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි නොදනුවත්ව ඩිලීට් වෙච්චා වගේම සමහර මෘදුකාංග වල බග්ස්, ක්‍රෑෂස් හෝ පරිගණකයට වෛරස් ඇතුළු වීමෙන් ඩිලීට් වෙන ෆයිල් වලට පවා ඔට්ටුයි.

මෘදුකාංගයේ පහසුකම්

 • Simple to use interface - just click 'Scan' and choose the files you want to recover
 • Easy to use filter for results based on file name/type
 • Simple Windows like interface with List and Tree view
 • Can be run from a USB thumb drive
 • Restores all types of files, office documents, images, video, music, email, anything.
 • Supports FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5 , NTFS + EFS file systems
 • Restores files from removable media (SmartMedia, Secure Digital, MemoryStick, Digital cameras, Floppy disks, Jaz Disks, Sony Memory Sticks, Compact Flash cards, Smart Media Cards, Secure Digital Cards, etc.)
 • Restores files from external ZIP drives , Firewire and USB Hard drives
 • It's fast, tiny and takes seconds to run!
4 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.