සොෆ්ට්වෙයා අරහං අයට ලේසියෙන්ම ලොගෝ හදා ගන්න, හදලා විකුණන්න, අයිඩියාවක් ගන්න පුලුවන් තරු පහේ වෙබ් සයිට් 5ක් මෙන්න. ඔන්න එහෙනම් විසිට් එකක් දාලම බලන්න.

1) ග්‍රැෆික් ස්ප්‍රිංග්ස්- www.graphicsprings.com

2) ලෝගෝ ගාර්ඩ්න්- www.logogarden.com

3) ඔන්ලයින් ලෝගෝ මේකර්- www.onlinelogomaker.com

4) ලෝගෝ මේකර්- www.logomaker.com

5) ෆ්‍රී ලොගෝ සර්විසස්- www.freelogoservices.com


ඔන්ලයින් ලෝගෝ හදන්න කියාපු වෙබ් අඩවි 5ක්


සොෆ්ට්වෙයා අරහං අයට ලේසියෙන්ම ලොගෝ හදා ගන්න, හදලා විකුණන්න, අයිඩියාවක් ගන්න පුලුවන් තරු පහේ වෙබ් සයිට් 5ක් මෙන්න. ඔන්න එහෙනම් විසිට් එකක් දාලම බලන්න.

1) ග්‍රැෆික් ස්ප්‍රිංග්ස්- www.graphicsprings.com

2) ලෝගෝ ගාර්ඩ්න්- www.logogarden.com

3) ඔන්ලයින් ලෝගෝ මේකර්- www.onlinelogomaker.com

4) ලෝගෝ මේකර්- www.logomaker.com

5) ෆ්‍රී ලොගෝ සර්විසස්- www.freelogoservices.com


1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.