• විවාහ, උප්පැන්න හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ටාර් තනතුරු - පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක
 • රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ නිෂ්පාදක තනතුර සදහා බදවා ගැනීම.
 • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1-1, 1-2, 1-3 වන පන්ති වල නිළධාරීන් සදහා වන කාර්යක්ෂම කඩඉම් විභාගය -2014
 • රාජ්‍ය සන්තක කරන ලද මෝටර් වාහන ටෙන්ඩර් මගින් විකිණීම.
 • රජයේ නොවන දැන්වීම්.
 • රටබීම විකිනීම සදහා අයදුම් පත් කැදවීම.
19 September 2014

ගැසට් පත්‍රය- සැප්තැම්බර් තෙවත සතිය


 • විවාහ, උප්පැන්න හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ටාර් තනතුරු - පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක
 • රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ නිෂ්පාදක තනතුර සදහා බදවා ගැනීම.
 • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1-1, 1-2, 1-3 වන පන්ති වල නිළධාරීන් සදහා වන කාර්යක්ෂම කඩඉම් විභාගය -2014
 • රාජ්‍ය සන්තක කරන ලද මෝටර් වාහන ටෙන්ඩර් මගින් විකිණීම.
 • රජයේ නොවන දැන්වීම්.
 • රටබීම විකිනීම සදහා අයදුම් පත් කැදවීම.
19 September 2014

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.