ඔන්න අදත් බිස්නස් ටෙම්ප්ලේට් සෙට් එකක්. සෙට් එකක් කිව්වට තුනයි තියෙන්නේ ඈ. මීට ඉස්සරල සෙට් එක බා ගත්තෙ නෑති ඈයො මෙතනින් යමු. ඒ සෙට් එක මදි කියපු ඈයෝ පහතින් බා ගමු. ජය වේවා!

13.2 MB


ලස්සනට බිස්නස් කාඩ් සකස් කරන්න - 2


ඔන්න අදත් බිස්නස් ටෙම්ප්ලේට් සෙට් එකක්. සෙට් එකක් කිව්වට තුනයි තියෙන්නේ ඈ. මීට ඉස්සරල සෙට් එක බා ගත්තෙ නෑති ඈයො මෙතනින් යමු. ඒ සෙට් එක මදි කියපු ඈයෝ පහතින් බා ගමු. ජය වේවා!

13.2 MB


3 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.