තාක්ශන අමාත්යන්ශයෙන් නව නිශ්පාදන තරගයක් තිබ්බලු 2007 වසරෙ. මේක විවුර්ත තරගයක්ලු.. ප්‍රතම තෑග්ග පතායා ‍ටුවර් එකක්ලු...
ප්‍රදාන ආරාධිතයා අමාත්ය තිස්ස විතාරන මැතිතුමාලු. පලමු ස්ථානය දිනුවෙ නෙල්ලිකැලේ බුරිය කියල පොරක්ලු..
ඇමතිතුමා පොරගෙන් විස්තර අහනවලු....." සර් මේක අඩු මුදලකින් නිපදවා ගත හැකි නවීන පන්නයේ මී කතුරක් " කියල කිව්වලු.. 
"මේක හදා ගන්නෙ ලෑලි කෑල්ලකට දෙපැත්තෙන් ඇන දෙකක් ගහල ඒ ඇන දෙක කම්බියකින් යා කරනව සර්".
"පස්සෙ එක ඇනයක් උඩින් කරවල කෑල්ලක් තියනවා, අනිත් ඇනය උඩින් පොල් කෑල්ලක් තියනවා". 
ඕක කුස්සියෙ මුල්ලෙන් තිබ්බම මීයා එනවා.... මු ඇවිල්ල කම්බිය උඩින් බෙල්ල තියනව. තියල දෙපැත්ත බල බල කල්පනා කරනව....

පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද....?
පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද..... ?
පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද..... ?
පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද..... ?
පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද.....? කියල. 

ඉතින් සර් මේකා ඔහොම කල්පනා කර කර දෙපැත්ත බලන්නෙ අර කම්බිය උඩ බෙල්ල තියලනෙ ...සර්... ඉතින් ඔටෝම මුගෙ බෙල්ල කැපිල මැරෙනවා ....
අමුත්තටත් හරිම සතු‍ටුයි.... ‍ටුවර් එකේ ටිකට් එක තෑගි විදියට දීල යන්න ගියා.

මේක 2010 වසරෙ තරගය. මේකත් විවුර්ත තරගයක්ලු.. ප්‍රතම තෑග්ග ඩුබායි ‍ටුවර් එකක්ලු...
ප්‍රදාන ආරාධිතයා අමාත්ය පවිත්‍රා මැතිනියලු. මේ පාරත් පලමු ස්ථානය දිනුවෙ නෙල්ලිකැලේ බුරියමලු..
ඇමතිතුමි පොරගෙන් විස්තර අහනවලු....." මැඩම් මේක අඩු මුදලකින් නිපදවා ගත හැකි වැඩිදියුනු කල නවීන පන්නයේ මී කතුරක් " කියල කිව්වලු..

"මේක හදා ගන්නෙ ලෑලි කෑල්ලකට දෙපැත්තෙන් ඇන දෙකක් ගහල ඒ ඇන දෙක කම්බියකින් යා කරනව මැඩම්".

ඕක කුස්සියෙ මුල්ලෙන් තිබ්බම මීය එනව.... මු ඇවිල්ල කම්බිය උඩින් බෙල්ල තියනව. තියල දෙපැත්ත බල බල කල්පනා කරනව....

පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ........
පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ.......
පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ.......
පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ.......
පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ....... කියල. 

ඉතින් මැඩම් මේකා ඔහොම කල්පනා කර කර දෙපැත්ත බලන්නෙ අර කම්බිය උඩ බෙල්ල තියලනෙ .... ඉතින් ඔටෝම මුගෙ බෙල්ල කැපිල මැරෙනවා මැඩම්........

උපුටා ගැනීම :Thusitha Sampath Ranabahu Nanayakkara

නව සොයාගැනීම - රස කතා

තාක්ශන අමාත්යන්ශයෙන් නව නිශ්පාදන තරගයක් තිබ්බලු 2007 වසරෙ. මේක විවුර්ත තරගයක්ලු.. ප්‍රතම තෑග්ග පතායා ‍ටුවර් එකක්ලු...
ප්‍රදාන ආරාධිතයා අමාත්ය තිස්ස විතාරන මැතිතුමාලු. පලමු ස්ථානය දිනුවෙ නෙල්ලිකැලේ බුරිය කියල පොරක්ලු..
ඇමතිතුමා පොරගෙන් විස්තර අහනවලු....." සර් මේක අඩු මුදලකින් නිපදවා ගත හැකි නවීන පන්නයේ මී කතුරක් " කියල කිව්වලු.. 
"මේක හදා ගන්නෙ ලෑලි කෑල්ලකට දෙපැත්තෙන් ඇන දෙකක් ගහල ඒ ඇන දෙක කම්බියකින් යා කරනව සර්".
"පස්සෙ එක ඇනයක් උඩින් කරවල කෑල්ලක් තියනවා, අනිත් ඇනය උඩින් පොල් කෑල්ලක් තියනවා". 
ඕක කුස්සියෙ මුල්ලෙන් තිබ්බම මීයා එනවා.... මු ඇවිල්ල කම්බිය උඩින් බෙල්ල තියනව. තියල දෙපැත්ත බල බල කල්පනා කරනව....

පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද....?
පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද..... ?
පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද..... ?
පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද..... ?
පොල් කෑල්ලද.... ? කරවල කෑල්ලද.....? කියල. 

ඉතින් සර් මේකා ඔහොම කල්පනා කර කර දෙපැත්ත බලන්නෙ අර කම්බිය උඩ බෙල්ල තියලනෙ ...සර්... ඉතින් ඔටෝම මුගෙ බෙල්ල කැපිල මැරෙනවා ....
අමුත්තටත් හරිම සතු‍ටුයි.... ‍ටුවර් එකේ ටිකට් එක තෑගි විදියට දීල යන්න ගියා.

මේක 2010 වසරෙ තරගය. මේකත් විවුර්ත තරගයක්ලු.. ප්‍රතම තෑග්ග ඩුබායි ‍ටුවර් එකක්ලු...
ප්‍රදාන ආරාධිතයා අමාත්ය පවිත්‍රා මැතිනියලු. මේ පාරත් පලමු ස්ථානය දිනුවෙ නෙල්ලිකැලේ බුරියමලු..
ඇමතිතුමි පොරගෙන් විස්තර අහනවලු....." මැඩම් මේක අඩු මුදලකින් නිපදවා ගත හැකි වැඩිදියුනු කල නවීන පන්නයේ මී කතුරක් " කියල කිව්වලු..

"මේක හදා ගන්නෙ ලෑලි කෑල්ලකට දෙපැත්තෙන් ඇන දෙකක් ගහල ඒ ඇන දෙක කම්බියකින් යා කරනව මැඩම්".

ඕක කුස්සියෙ මුල්ලෙන් තිබ්බම මීය එනව.... මු ඇවිල්ල කම්බිය උඩින් බෙල්ල තියනව. තියල දෙපැත්ත බල බල කල්පනා කරනව....

පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ........
පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ.......
පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ.......
පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ.......
පොලුත් නැහැ........ කරවලත් නැහැ....... කියල. 

ඉතින් මැඩම් මේකා ඔහොම කල්පනා කර කර දෙපැත්ත බලන්නෙ අර කම්බිය උඩ බෙල්ල තියලනෙ .... ඉතින් ඔටෝම මුගෙ බෙල්ල කැපිල මැරෙනවා මැඩම්........

උපුටා ගැනීම :Thusitha Sampath Ranabahu Nanayakkara

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.