* විවාහ, උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුර - කිලිනොච්චිය, කළුතර දිස්ත්‍රීක්ක
* යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශක/ උපදේශක තනතුරු සදහා සම්පත් දායකයින් ලියාපදිංචි කිරීම - 2015 වර්ෂය
* ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය නාවික ඉංජිනේරු සහකාර 111 ශ්‍රේණිය සදහා බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2014 වර්ෂය
* යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු නිළධාරීන් සදහා වන පළමු වන කාර්ය්‍යක්ෂමතා කඩයිම් විභාගය - 2014 වර්ෂය
* පරිසර හා පුනර්ජනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශ - වන රක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ වන ක්ෂේත්‍ර සහකාර තනතුරට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2014 වර්ෂය
* සමුපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළද අමාත්‍යංශය - ම්නුම් ඒකක හා ප්‍රමිත  සේවා දෙපාර්තුමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සේවයේ මිනුම් සේවා හා උපකරණ පරීක්ෂක තනතුර / රසායනාගාර තනතුර සදහා  පුහුණු සේවයට  බදවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2014 වර්ෂය
* ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තුමේන්තුවේ විධායක නිළධාරී ගණයේ 111 වන ශ්‍රේණියේ සහකාර අධයක්ෂක තනතුරට  බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2014 වර්ෂය
* රජයේ නොවන දැන්වීම්
* වෙන්දේසි කිරීම් පිලිබද දැන්වීම්

03 October 2014


ගැසට් පත්‍රය- ඔක්තෝබර් පළමු සතිය


* විවාහ, උප්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර් තනතුර - කිලිනොච්චිය, කළුතර දිස්ත්‍රීක්ක
* යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශක/ උපදේශක තනතුරු සදහා සම්පත් දායකයින් ලියාපදිංචි කිරීම - 2015 වර්ෂය
* ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය නාවික ඉංජිනේරු සහකාර 111 ශ්‍රේණිය සදහා බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2014 වර්ෂය
* යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුවේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු නිළධාරීන් සදහා වන පළමු වන කාර්ය්‍යක්ෂමතා කඩයිම් විභාගය - 2014 වර්ෂය
* පරිසර හා පුනර්ජනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශ - වන රක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ වන ක්ෂේත්‍ර සහකාර තනතුරට බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2014 වර්ෂය
* සමුපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළද අමාත්‍යංශය - ම්නුම් ඒකක හා ප්‍රමිත  සේවා දෙපාර්තුමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සේවයේ මිනුම් සේවා හා උපකරණ පරීක්ෂක තනතුර / රසායනාගාර තනතුර සදහා  පුහුණු සේවයට  බදවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2014 වර්ෂය
* ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තුමේන්තුවේ විධායක නිළධාරී ගණයේ 111 වන ශ්‍රේණියේ සහකාර අධයක්ෂක තනතුරට  බදවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2014 වර්ෂය
* රජයේ නොවන දැන්වීම්
* වෙන්දේසි කිරීම් පිලිබද දැන්වීම්

03 October 2014


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.