01) වාට්ටුවෙන් පිටත රෝගීන් තබන ස්ථාය - බාහිර රෝගී අංශය
02) ලංකාවේ වටිනාම චිත්‍රපට - හතරමහ නිධානය
03) කුඩා දරුවන් අකමැතිම එළවලු වර්ගය - පිපිංඤ්ඤා
04) ලංකාවේ දේශපාලකය් අකමැතිම චිත්‍රපටය - කඩවුනු පොරොන්දුව
05) වීරපුරන් අප්පු මිය ගිය සටන - අවසාන සටන
06) 1948දී නිදහස් ගිවිසුම අත්සන් කරනු obලැබූ ස්ථානය - පිටුවේ යට
07) දික්කසාද වීමට ප්‍රධාන හේතුව - කසාදය
08) උදෑසන ආහාරයට එක්කර ගත නොහැකි දේවල් - දිවා අහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය
09) වම් අතේ අගිල්ලක් නැමූ පසු එහි ප්‍රමාණයටම සමාන වන ශරීරයේ අනිත් අවයවය - දකුණු අතේ ඇගිල්ලක් නැමූ පසු ඇතිවන අවයවය
10) මිනිසුන් 8 දෙනෙක්ට තාප්පයක් සැදීමට විනාඩි 10ක් වැය වේ නම් මිනුසුන් 6 දෙනෙක් සදහා එම තාප්පය සෑදීමට ගතවන කාලය - කලින් මිනිසුන් 8 දෙනෙක් තාප්පය සාදා ඇති නිසා කිසිදු කාලක් ගතවන්නේ නැත
11) විභාග අසමත්වීමට ප්‍රධානම හේතුව - විභාග
12) තමන්ගේ ගෝලබාලයින්ට පමණක් විශේශ සැලකුම් සිදුකිරීම හදුන්වන නාමය - ගෝලීයකරණය
13) ලංකාවේ බාලම චිත්‍රපටය - සත 50
14) නිතරම රණ්ඩු ඇති කරගන්නා පණු විශේශය - කොකු පණුවන්
15) රෝහලකදී පලදෙන කර්මය - ශල්‍යකර්මය
16) පුරාණ වෙළදසැල්වල සේවය කෙරූ කානතාවන් හදුන්වන නාමය - කඩදාසි
17) නිරතරම පෑනක් අතැතිව සිටින සත්වයා - පෙන්ගුයින්
18) අලින්ගෙන් සාදන බීම වර්ගය - අලියා බීම
19) නරියන් යොදාගෙන පෙන්වන නාට්‍ය විශේශය - නරි නාටක
20‍) අලියන් අනාථ කරන ස්ථානය - පින්නවල අලිඅනාථාගාරය
21) කඩේ යනවිට රැගෙන යන මලු විශේශය - කඩමලු
22) අවිආයුධ එක්තැනක සිට තවත් තැනකට රැගෙන යන්නා - අවිවාහකයා
23) විශාල භූමිකම්පාවකට පසු ඇතිවන කුඩා භූමිකම්පා හදුන්වන නාමය - අනුකම්පා
24) යම්කිසි බරකින් හරි අඩක් හදුන්වන නාමය - බර භාගය


අසාමාන්‍ය විදියට - සාමාන්‍ය දැනුම 2


01) වාට්ටුවෙන් පිටත රෝගීන් තබන ස්ථාය - බාහිර රෝගී අංශය
02) ලංකාවේ වටිනාම චිත්‍රපට - හතරමහ නිධානය
03) කුඩා දරුවන් අකමැතිම එළවලු වර්ගය - පිපිංඤ්ඤා
04) ලංකාවේ දේශපාලකය් අකමැතිම චිත්‍රපටය - කඩවුනු පොරොන්දුව
05) වීරපුරන් අප්පු මිය ගිය සටන - අවසාන සටන
06) 1948දී නිදහස් ගිවිසුම අත්සන් කරනු obලැබූ ස්ථානය - පිටුවේ යට
07) දික්කසාද වීමට ප්‍රධාන හේතුව - කසාදය
08) උදෑසන ආහාරයට එක්කර ගත නොහැකි දේවල් - දිවා අහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය
09) වම් අතේ අගිල්ලක් නැමූ පසු එහි ප්‍රමාණයටම සමාන වන ශරීරයේ අනිත් අවයවය - දකුණු අතේ ඇගිල්ලක් නැමූ පසු ඇතිවන අවයවය
10) මිනිසුන් 8 දෙනෙක්ට තාප්පයක් සැදීමට විනාඩි 10ක් වැය වේ නම් මිනුසුන් 6 දෙනෙක් සදහා එම තාප්පය සෑදීමට ගතවන කාලය - කලින් මිනිසුන් 8 දෙනෙක් තාප්පය සාදා ඇති නිසා කිසිදු කාලක් ගතවන්නේ නැත
11) විභාග අසමත්වීමට ප්‍රධානම හේතුව - විභාග
12) තමන්ගේ ගෝලබාලයින්ට පමණක් විශේශ සැලකුම් සිදුකිරීම හදුන්වන නාමය - ගෝලීයකරණය
13) ලංකාවේ බාලම චිත්‍රපටය - සත 50
14) නිතරම රණ්ඩු ඇති කරගන්නා පණු විශේශය - කොකු පණුවන්
15) රෝහලකදී පලදෙන කර්මය - ශල්‍යකර්මය
16) පුරාණ වෙළදසැල්වල සේවය කෙරූ කානතාවන් හදුන්වන නාමය - කඩදාසි
17) නිරතරම පෑනක් අතැතිව සිටින සත්වයා - පෙන්ගුයින්
18) අලින්ගෙන් සාදන බීම වර්ගය - අලියා බීම
19) නරියන් යොදාගෙන පෙන්වන නාට්‍ය විශේශය - නරි නාටක
20‍) අලියන් අනාථ කරන ස්ථානය - පින්නවල අලිඅනාථාගාරය
21) කඩේ යනවිට රැගෙන යන මලු විශේශය - කඩමලු
22) අවිආයුධ එක්තැනක සිට තවත් තැනකට රැගෙන යන්නා - අවිවාහකයා
23) විශාල භූමිකම්පාවකට පසු ඇතිවන කුඩා භූමිකම්පා හදුන්වන නාමය - අනුකම්පා
24) යම්කිසි බරකින් හරි අඩක් හදුන්වන නාමය - බර භාගය


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.