මෙන්න යාලුවනේ 2018 වෙනකම් වැඩ කරන ඒ වී ජී වෛරස් ගාඩ් ලයිසන් සෙට් එකක්. තාමත් හොදම වෛරස් ගාඩ් ලිස්ට් එකේ දෙවැනි/තෙවැනි තැන ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න වෛරස් ගාඩ් එකක් නිසා බය නැතුව දා ගන්න. මුලින්ම 2015ට නිකුත් කරපු දින 30ක අලුත් ට්‍රයල් වර්ෂන් එක ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්න.  ඊට පස්සේ ලයිසන් කී ටික බා ගෙන කැමති එකක් දාලා ඇක්ටිව් කර ගන්න. දැන් 2018 වෙනකම් ඒ වී ජී ඔයාලගේ.


32 Bit - 153 MB

64 Bit - 165 MB

Serial Keys

2018 වෙනකම් ඒ වී ජී ලයිසන් එක දැන්ම ගන්න


මෙන්න යාලුවනේ 2018 වෙනකම් වැඩ කරන ඒ වී ජී වෛරස් ගාඩ් ලයිසන් සෙට් එකක්. තාමත් හොදම වෛරස් ගාඩ් ලිස්ට් එකේ දෙවැනි/තෙවැනි තැන ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න වෛරස් ගාඩ් එකක් නිසා බය නැතුව දා ගන්න. මුලින්ම 2015ට නිකුත් කරපු දින 30ක අලුත් ට්‍රයල් වර්ෂන් එක ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගන්න.  ඊට පස්සේ ලයිසන් කී ටික බා ගෙන කැමති එකක් දාලා ඇක්ටිව් කර ගන්න. දැන් 2018 වෙනකම් ඒ වී ජී ඔයාලගේ.


32 Bit - 153 MB

64 Bit - 165 MB

Serial Keys

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.