කී ලොගර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගොඩක් අය දන්නවා. අපේ පරිගණකයේ අපිට හොරෙන් ස්ථාපනය වෙලා තොරතුරු පිටතට ලබා ගන්නා අමුතුම ආකාරයේ පරිගණක වෛරස් මොඩලයක් ලෙස සරලව කියන්න පුලුවන්. පරිගණකය භාවිත කරන්නාට වගේම පරිගණකයට ඇතුලත් කර ඇති වෛරස් පිරික්සනය/ ගාඩ්එකට වත් අහු නොවන ආකාරයේ නවීන කී ලොගර් හැකර් වරුන් විසින් නිර්මෘණය කර තිබෙනවා. ඉතිං ඒ නිසා කී ලොගර් අල්ලා ගැනීමට ඇන්ටි ලොගර් එකක් අවශ්‍යයයි. 
මේ ඇන්ටි ලොගර් වර්ග අතරින් සාපේක්ෂව සෙමානා ඇන්ටිලොගර් එක ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඔන්න කස්ටියට බා ගන්න පහලින්.. මෙය ඇන්ටි ලොගර් එකකට අමතරව පහත පහසුකම්ද සපයනවා.
1) පිටස්තර මෘදුකාංගයක් හො පාර්ශවයක් විසින් ඔබගේ වෙබ් කැම් එක භාවිතා කිරීම වලක්වනවා.
2) පිටස්තර මෘදුකාංගයක් හො පාර්ශවයක් විසින් ඔබගේ ස්ක්‍රීන් එක භාවිතා කිරීම වලක්වනවා.
3) ඔබේ මෙහෙයුම් පද්ධතියහි ෆයිල්ස් තුන්වන පාර්ශවයේ මෘදුකාංගයක් විසින් වෙනස් කිරීමට පෙර ඒ බව දන්වනවා.
4) තුන්වන පාර්ශවයේ මෘදුකාංගයක් වසින් ඔබේ ජාලයන්(පෞද්ගලික නෙට්වර්ක් හෝ අන්තර්ජාලය) භාවිතා කිරීම දනවා සිටිනවා.

ඔය වගේ තව පොඩි පොඩි වැඩ ගොඩයි හරිය. එහෙනම් බා ගන්න.

3.29 MB
තොරතුරු හොරකම් කරන කී ලොගර් බයියලාගේ බෙල්ලෙන්ම අල්ල ගන්න- Anti Logger 1.8

කී ලොගර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගොඩක් අය දන්නවා. අපේ පරිගණකයේ අපිට හොරෙන් ස්ථාපනය වෙලා තොරතුරු පිටතට ලබා ගන්නා අමුතුම ආකාරයේ පරිගණක වෛරස් මොඩලයක් ලෙස සරලව කියන්න පුලුවන්. පරිගණකය භාවිත කරන්නාට වගේම පරිගණකයට ඇතුලත් කර ඇති වෛරස් පිරික්සනය/ ගාඩ්එකට වත් අහු නොවන ආකාරයේ නවීන කී ලොගර් හැකර් වරුන් විසින් නිර්මෘණය කර තිබෙනවා. ඉතිං ඒ නිසා කී ලොගර් අල්ලා ගැනීමට ඇන්ටි ලොගර් එකක් අවශ්‍යයයි. 
මේ ඇන්ටි ලොගර් වර්ග අතරින් සාපේක්ෂව සෙමානා ඇන්ටිලොගර් එක ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඔන්න කස්ටියට බා ගන්න පහලින්.. මෙය ඇන්ටි ලොගර් එකකට අමතරව පහත පහසුකම්ද සපයනවා.
1) පිටස්තර මෘදුකාංගයක් හො පාර්ශවයක් විසින් ඔබගේ වෙබ් කැම් එක භාවිතා කිරීම වලක්වනවා.
2) පිටස්තර මෘදුකාංගයක් හො පාර්ශවයක් විසින් ඔබගේ ස්ක්‍රීන් එක භාවිතා කිරීම වලක්වනවා.
3) ඔබේ මෙහෙයුම් පද්ධතියහි ෆයිල්ස් තුන්වන පාර්ශවයේ මෘදුකාංගයක් විසින් වෙනස් කිරීමට පෙර ඒ බව දන්වනවා.
4) තුන්වන පාර්ශවයේ මෘදුකාංගයක් වසින් ඔබේ ජාලයන්(පෞද්ගලික නෙට්වර්ක් හෝ අන්තර්ජාලය) භාවිතා කිරීම දනවා සිටිනවා.

ඔය වගේ තව පොඩි පොඩි වැඩ ගොඩයි හරිය. එහෙනම් බා ගන්න.

3.29 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.