* ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ 111 වැනි ශ්‍රේනියට නිළධාරින් බදවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය -2014.
* බඩු බාහිරාදිය විකිණිම.
* රජයේ නොවන දැන්වීම්.
* වෙන්දේසි කිරීම් පිළිබද දැන්වීම්.
ගැසට් පත්‍රය - නොවැම්බර් දෙවන සතිය


* ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ 111 වැනි ශ්‍රේනියට නිළධාරින් බදවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය -2014.
* බඩු බාහිරාදිය විකිණිම.
* රජයේ නොවන දැන්වීම්.
* වෙන්දේසි කිරීම් පිළිබද දැන්වීම්.
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.