අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන තවත් එක ස්ටෙප් එකක් ඊ-බේ සෙලින්ස්. තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවනම් ඊ-බේ එකේ බඩු විකුණන එක. සයිබරේ කරක් ගහනකො‍ට හම්බුන සුපිරි ඊ-බේ ගයිඩ් එකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. මේක ඊ බුක් එක ලියපු එකකනා නම් මාසෙකට $3000ක් විතර මාසෙකට ඊ-බේ එක හරහා හොයනවාලු. එහෙනම් ඔයාලත් ට්‍රයි කරලා බලන්න. 

1.2 MB$19ක් වටිනා ඊ-බේ ගයිඩ් එක නොමිලේ බා ගන්න

අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන තවත් එක ස්ටෙප් එකක් ඊ-බේ සෙලින්ස්. තේරෙන භාෂාවෙන් කියනවනම් ඊ-බේ එකේ බඩු විකුණන එක. සයිබරේ කරක් ගහනකො‍ට හම්බුන සුපිරි ඊ-බේ ගයිඩ් එකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. මේක ඊ බුක් එක ලියපු එකකනා නම් මාසෙකට $3000ක් විතර මාසෙකට ඊ-බේ එක හරහා හොයනවාලු. එහෙනම් ඔයාලත් ට්‍රයි කරලා බලන්න. 

1.2 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.