උපුටා ගැනීමකි. කතෘ නොදනී.


සමහර පිරිමි කසාද නොබැද බල්ලෝ හදන්නේ ඇයි?


උපුටා ගැනීමකි. කතෘ නොදනී.


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.