නාල වරෙල්ලා. ඇඩෙනවා. හිනා යනවා. මොකක්ද ලල් එකකුත් තියෙනවා.


සිංහල සෙල්ෆි රැප් උණ - Sinhala Selfie Rap


නාල වරෙල්ලා. ඇඩෙනවා. හිනා යනවා. මොකක්ද ලල් එකකුත් තියෙනවා.


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.