ඔන්න අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න ආස අයට තවත් වටිනා ඊ බුක් එකක්. මේකේ නම "4 Step CPA Profits". සී පී ඒ කියන්නේ "Cost per action" කියන එක. ගොඩක් අය දන්නේ පී ටී සී "Pay Per Click" කියන එක විතරනේ. මාසයක් මුලුල්ලේ  පී ටී සී බැහැලම කළත් $100ක් හොයයි. ඒත් මේ කියන ක්‍රමේට මේ ඊ බුක් රචකයා $2000කට වැඩිය හොයල තියෙනවා. වැඩි විස්තර මෙතන තියෙනවා. ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔබ‍ට ජය.

0.8 MB$14ක් වටිනා ඊ මනී ඊ බුක් එක නොමිලේ බා ගන්න

ඔන්න අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න ආස අයට තවත් වටිනා ඊ බුක් එකක්. මේකේ නම "4 Step CPA Profits". සී පී ඒ කියන්නේ "Cost per action" කියන එක. ගොඩක් අය දන්නේ පී ටී සී "Pay Per Click" කියන එක විතරනේ. මාසයක් මුලුල්ලේ  පී ටී සී බැහැලම කළත් $100ක් හොයයි. ඒත් මේ කියන ක්‍රමේට මේ ඊ බුක් රචකයා $2000කට වැඩිය හොයල තියෙනවා. වැඩි විස්තර මෙතන තියෙනවා. ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔබ‍ට ජය.

0.8 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.