රූපයේ තියෙන විදයට ලස්සන 3D ප්‍රඩක්ට් බොකස් එකක්  හදා ගන්න ටෙම්පලේට් එක. 2000x2393 px පී එස් ඩී ෆයිල් එක. වැඩි දෙයක් නෑ, ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙට් එක රී ප්ලේස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. බාගෙන බලන්න.
284.6 MB
3D ප්‍රඩක්ට් බොකස් එකක් ලේසියෙන් හදා ගන්න


රූපයේ තියෙන විදයට ලස්සන 3D ප්‍රඩක්ට් බොකස් එකක්  හදා ගන්න ටෙම්පලේට් එක. 2000x2393 px පී එස් ඩී ෆයිල් එක. වැඩි දෙයක් නෑ, ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙට් එක රී ප්ලේස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. බාගෙන බලන්න.
284.6 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.