ෆොටෝ පොප් කරනකොට බ්‍රෂ් ටූල් එක කියන්නේ, අපිට වැඩිපුරම භාවිතා වන ටූල් එකක්. ඉතිං බ්‍රෂ් එකෙන් වැඩ දාන්න, මෙතන එකිනෙකට වෙනස් බ්‍රෂ් ස්ටයිල්ස් 50ක් කියෙනවා. ලෝගේ ඩිසයින් ඇතුලු ග්‍රැෆ්‍රික් වැඩ සුමටව කර ගන්න වැදගත් වේවි. පිපිරීමක් වගේ විහිදීමක් තියෙන කොටස් නිර්මාණයට විශේෂීකරණය වෙච්ච බ්‍රෂ් තොගයක්. දැන්ම බා ගන්න. ඔබට ජය.

20.6 MB
ෆොටෝෂොප් වලින් වැඩ පෙන්නන්න අලංකාර බ්‍රෂ් වර්ග - 50 Explosion Brushes for Photoshop Experts


ෆොටෝ පොප් කරනකොට බ්‍රෂ් ටූල් එක කියන්නේ, අපිට වැඩිපුරම භාවිතා වන ටූල් එකක්. ඉතිං බ්‍රෂ් එකෙන් වැඩ දාන්න, මෙතන එකිනෙකට වෙනස් බ්‍රෂ් ස්ටයිල්ස් 50ක් කියෙනවා. ලෝගේ ඩිසයින් ඇතුලු ග්‍රැෆ්‍රික් වැඩ සුමටව කර ගන්න වැදගත් වේවි. පිපිරීමක් වගේ විහිදීමක් තියෙන කොටස් නිර්මාණයට විශේෂීකරණය වෙච්ච බ්‍රෂ් තොගයක්. දැන්ම බා ගන්න. ඔබට ජය.

20.6 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.