මේ ඇක්ෂන් එක රන් කරලා ඔයාලට පුලුවන්, ෆොටෝ එකක් වෝටර් කලර් වලින් ඇන්දා වගේ කර ගන්න. සාම්පල් ෆොටෝ එකේ දාල තියෙනව වගේ. එහෙනම් උත්සාහයක් දාලා බලන්න.

1.6 MB



ෆොටෝ එකක් වෝටර් කලර් වලින් අදිමු


මේ ඇක්ෂන් එක රන් කරලා ඔයාලට පුලුවන්, ෆොටෝ එකක් වෝටර් කලර් වලින් ඇන්දා වගේ කර ගන්න. සාම්පල් ෆොටෝ එකේ දාල තියෙනව වගේ. එහෙනම් උත්සාහයක් දාලා බලන්න.

1.6 MB



No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.