සයිබරේ කරක් ගහනකොට හම්බුන ඉපැරණි වටිනා ෆොටෝ වගයක් අද, ඇසල අධි පෝය දවසෙ ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුනා. හොදයි නම් යාලුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න.

Abhayagiri Dagoba
Kiri Wehera


Entrance to Ruwanweli Dagoba


Gal Wihara Ruins


Ruins at Pollonnaruwa


Gal Wihara, Pollonnarura


Lowa Maha Paya (Brazen Palace)


Sri Maha Bodhi, Anuradhapura


Galoruwa - The Stone Canoes


The North Entrance to the Watta Dage


The Entrance to Abhayagiri Wihara


The Ambustale Dageba, Mihintale


The Gal Pota or Stone Book


The Vishnu Deviyange Dewala, Pollonnaruwa


East End of Watta Dage


Reclining image of Buddha, Gal Wihara, Pollonnaruwa


Reclining image of Buddha, Gal Wihara, Pollonnaruwa


The Watte Dage


Steps Leading to the smaller tank of the Kuttam Pokuna


The Thuparamaya Dagoba


සාදු! සාදු! සාදු!

එන්න, අතීතයට වන්දනාවේ යන්න

සයිබරේ කරක් ගහනකොට හම්බුන ඉපැරණි වටිනා ෆොටෝ වගයක් අද, ඇසල අධි පෝය දවසෙ ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුනා. හොදයි නම් යාලුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න.

Abhayagiri Dagoba
Kiri Wehera


Entrance to Ruwanweli Dagoba


Gal Wihara Ruins


Ruins at Pollonnaruwa


Gal Wihara, Pollonnarura


Lowa Maha Paya (Brazen Palace)


Sri Maha Bodhi, Anuradhapura


Galoruwa - The Stone Canoes


The North Entrance to the Watta Dage


The Entrance to Abhayagiri Wihara


The Ambustale Dageba, Mihintale


The Gal Pota or Stone Book


The Vishnu Deviyange Dewala, Pollonnaruwa


East End of Watta Dage


Reclining image of Buddha, Gal Wihara, Pollonnaruwa


Reclining image of Buddha, Gal Wihara, Pollonnaruwa


The Watte Dage


Steps Leading to the smaller tank of the Kuttam Pokuna


The Thuparamaya Dagoba


සාදු! සාදු! සාදු!

2 comments:

  1. බොහොම වටින පින්තූර ටිකක්. බොහොම ස්තුතියි ඔබට.

    ReplyDelete
  2. ඉතාමත් වටිනවා. ඒ වගේම අතීතයේ මේ පූජනීය ස්ථානවල ස්වභාවය දැක්කාම කම්පනයක් ඇති වුණා.

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.