ගොඩක් අය ජොබ් වලට දාද්දි යවන ‍සාමාන්‍ය පිළිගත් ක්‍රමයට වෙනස්, බොහෝ යුරෝපීය රටවල භාවිතා වන බයෝ ඩේටා ටෙම්ප්ලේට් 3ක් මෙතන තියෙනවා. වැඩි වශයෙන් භාවිත වන පී ඩී එෆ් ෆෝමැට්ටුවෙන් සහ ලේසියෙන්ම ප්‍රින්ට් කර ගන්න අවශ්‍ය දිග පළල සහිතව. එහෙනම් බා ගන්න.

17.5 MB



සී වී (CV/ Bio Data) එකක් නව පිළිගත් ක්‍රමයකට සකසා ගන්න


ගොඩක් අය ජොබ් වලට දාද්දි යවන ‍සාමාන්‍ය පිළිගත් ක්‍රමයට වෙනස්, බොහෝ යුරෝපීය රටවල භාවිතා වන බයෝ ඩේටා ටෙම්ප්ලේට් 3ක් මෙතන තියෙනවා. වැඩි වශයෙන් භාවිත වන පී ඩී එෆ් ෆෝමැට්ටුවෙන් සහ ලේසියෙන්ම ප්‍රින්ට් කර ගන්න අවශ්‍ය දිග පළල සහිතව. එහෙනම් බා ගන්න.

17.5 MB



No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.