ග්‍රැ‍ෆ්‍රික් ඩිසියින් කරන අයට ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්ස් කියන්නෙ ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වන දෙයක්. ඔන්න ඉතින් මෙතන ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්ස් 70ක් තියෙනවා. රෙට්‍රෝ, මූවි වගේම ත්‍රී ඩී ඉෆෙක්ට්ස් තොගයක්. රූප බලපුවාම තේරෙනව ඇතිනේ. එහෙනම් බා ගන්න.

270.4 MBග්‍රැ‍ෆ්‍රික් ඩිසයින් ටෙක්ස්ට් වලින් වැඩ පෙන්නන්න


ග්‍රැ‍ෆ්‍රික් ඩිසියින් කරන අයට ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්ස් කියන්නෙ ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වන දෙයක්. ඔන්න ඉතින් මෙතන ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්ස් 70ක් තියෙනවා. රෙට්‍රෝ, මූවි වගේම ත්‍රී ඩී ඉෆෙක්ට්ස් තොගයක්. රූප බලපුවාම තේරෙනව ඇතිනේ. එහෙනම් බා ගන්න.

270.4 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.