ඔයාලගේ පොටෝ එකට එක ක්ලික් එකෙන් පේයින්ට් එකක් වගේ කර ගන්න, මෙන්න සුපිරි ඇක්ෂන් තොගයක්. බා ගෙන රන් කරලාම බලන්න එහෙනම්. 

34.9 MBපොටෝෂොප් පේයින්ටින් ඇක්ෂන් තොගයක් දැන්ම බා ගන්න


ඔයාලගේ පොටෝ එකට එක ක්ලික් එකෙන් පේයින්ට් එකක් වගේ කර ගන්න, මෙන්න සුපිරි ඇක්ෂන් තොගයක්. බා ගෙන රන් කරලාම බලන්න එහෙනම්. 

34.9 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.