යූ ටියුබ් ඇඩ්සෙන්ස් කරන අයට තම ආදායම ඉහළ නංවා ගන්න නම්, වැඩි ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන. ඉතිං ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රධාන දේ වෙන්නේ එස් ඊ ඕ (SEO), එහෙම නැතිනම් සර්ච් එන්ජින් ඔප්ටිමයිසේෂන් (Search Engine Optimization) කියන එක. තේරෙන සිංහලෙන් කියනවනම් අපි ගූගල්/යාහූ/බින්ග්/.... සර්ච් එකක් දාද්දි, සර්ච් ලිස්ට් එකේ උඩට අපේ වීඩියෝ එක එන විදියට හදන එක. ඉතිං මේ ඊ බුක් එකෙන් මේක කරන්නේ කොහොමද කියල ඉතාමත් සරලව කියල දීල තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ හදන් විදිය, හොදම මාතෘකාවක් යොදන විදිය, බ්ලැක් ලින්ක් හදන විදිය තව තව බෝනස් ට්‍රික්ස් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගන්න. ඔබට ජය.

වැඩි විස්තර මෙතනින් බලන්න

1 MB


යූ ටියුබ් (YouTube) වීඩියෝ නිවරදිව එස් ඊ ඕ (SEO) කරමුයූ ටියුබ් ඇඩ්සෙන්ස් කරන අයට තම ආදායම ඉහළ නංවා ගන්න නම්, වැඩි ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන. ඉතිං ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රධාන දේ වෙන්නේ එස් ඊ ඕ (SEO), එහෙම නැතිනම් සර්ච් එන්ජින් ඔප්ටිමයිසේෂන් (Search Engine Optimization) කියන එක. තේරෙන සිංහලෙන් කියනවනම් අපි ගූගල්/යාහූ/බින්ග්/.... සර්ච් එකක් දාද්දි, සර්ච් ලිස්ට් එකේ උඩට අපේ වීඩියෝ එක එන විදියට හදන එක. ඉතිං මේ ඊ බුක් එකෙන් මේක කරන්නේ කොහොමද කියල ඉතාමත් සරලව කියල දීල තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ හදන් විදිය, හොදම මාතෘකාවක් යොදන විදිය, බ්ලැක් ලින්ක් හදන විදිය තව තව බෝනස් ට්‍රික්ස් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගන්න. ඔබට ජය.

වැඩි විස්තර මෙතනින් බලන්න

1 MB


26 comments:

 1. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,.. Quantity or Quality in an SEO Project

  ReplyDelete
 2. useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!.. buy backlinks for website

  ReplyDelete
 3. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. wordpress seo

  ReplyDelete
 4. This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. what happens with my seo when i change domain

  ReplyDelete
 5. Absolutely fantastic posting! Lots of useful information and inspiration, both of which we all need!Relay appreciate your work. backlinking

  ReplyDelete
 6. Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. look what i found

  ReplyDelete
 7. Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers! www.compumarketing.es

  ReplyDelete
 8. Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. Alexander

  ReplyDelete
 9. Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you. SEO

  ReplyDelete
 10. It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks. affordable seo packages

  ReplyDelete
 11. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. content writing niche

  ReplyDelete
 12. Sara Professional Packers and Movers in Dubai offer unique, reliable and timely delivered at your doorstep delivery process. We are getting the best and expert at every packing and moving service with a very easy and simple. We can have service any type of relocation service, which gives a personal touch in each single product item, in addition to when you want to pack loading, unloading and unpacking of goods.
  house movers dubai
  best movers and packers dubai
  professional packers and movers in abu dhabi

  ReplyDelete
 13. RC MOVERS PACKERS is famous for House movers Dubai and Office movers Dubai that can provide comprehensive solutions for residential and commercial relocation services in your areas. We have top-level staffs who are very talented and very honest in house movers Dubai and office movers Dubai fields. They provide a complete solution for all kinds of relocation services in your locality. So if you need a house, office, and villa mover service.
  Office movers Dubai
  Home movers Dubai

  ReplyDelete
 14. We are the best company Nest Thermostat installation Dubai 3rd generation | Nest Thermostat installation 3rd generation services. We have many years of experienced in thermostat installation services.

  ReplyDelete
 15. Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us. buy backlinks

  ReplyDelete
 16. Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic 토토사이트

  ReplyDelete
 17. Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work 안전놀이터

  ReplyDelete
 18. This is my first visit to your web journal! We are a group of volunteers and new activities in the same specialty. Website gave us helpful data to work. 토토사이트

  ReplyDelete
 19. I like review sites which grasp the cost of conveying the fantastic helpful asset for nothing out of pocket. I genuinely revered perusing your posting. Much obliged to you 안전놀이터

  ReplyDelete
 20. Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web! 먹튀검증커뮤니티

  ReplyDelete
 21. It is moreover an outstanding release we actually liked going through. It isn’t really day-to-day i develop the chance to discover anything 먹튀검증업체

  ReplyDelete
 22. It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks. 토토사이트

  ReplyDelete
 23. i read your article its good for humanity thanks for sharing this its very informative 토토사이트

  ReplyDelete
 24. Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 먹튀검증

  ReplyDelete
 25. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content! 메이저놀이터

  ReplyDelete
 26. Nice Post and Appreciated your support. We are proud that clients hold against using our moving company.
  movers and packers in dubai
  dubai movers and packers

  ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.