20%ක් වන අලෙවිකරුවන් මුදල්වලින් 80%ක් උපයනවා. ඉහල ආදායමක් ලැබීම ඔබ‍ගේ ඉලක්කයනම් මෙය ඔබට බොහොම වැදගත් වේවි. ලිපිය කියවීමට මෙතනින් යන්න.සාර්ථක අලෙවිකරුවෙකු වීමට ‍ප්‍රධාන කාරණා 10ක්


20%ක් වන අලෙවිකරුවන් මුදල්වලින් 80%ක් උපයනවා. ඉහල ආදායමක් ලැබීම ඔබ‍ගේ ඉලක්කයනම් මෙය ඔබට බොහොම වැදගත් වේවි. ලිපිය කියවීමට මෙතනින් යන්න.1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.