ඔන්න කස්ටයට තමන්ගෙ ෆෙටෝ එක ලස්සන කර ගන්න තවත් ලස්සන ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් සෙට් එකක්. ෆොටෝ එක ඇඩ් කරල රන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ප්‍රෝ ඇක්ෂන් 50ක් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගන්න.

8.6 MB


ඔබගේ ෆොටෝ එකටත් සිනෙමැටික් පෙනුමක් ලබා දෙන්න


ඔන්න කස්ටයට තමන්ගෙ ෆෙටෝ එක ලස්සන කර ගන්න තවත් ලස්සන ෆොටෝෂොප් ඇක්ෂන් සෙට් එකක්. ෆොටෝ එක ඇඩ් කරල රන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ප්‍රෝ ඇක්ෂන් 50ක් තියෙනවා. එහෙනම් බා ගන්න.

8.6 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.