වරිෆයි කරන් නැතුව අන්ලිමිටඩ් මනි ට්‍රාන්සර් කරන්න ගිහින් ඔයාගෙ පේපැල් එකත් ලිමිට් වුනාද? අයිඩ්න්ටි කොපි, පාස්පොට් කොපි, ඉන්වොයිසස්, ඒ කොපි, මේ කොපි ඉල්ලනවාද? මෙන්න විසදුම.
             මෙතන ක්ලික් කරලා සකන්ඩ්රි සොලුෂන් කියන වෙබ් අඩවියට ගිහින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ඩොකියුමන්ට් එකක් මිලදී ගන්න පුලුවන්. ෆොටෝෂොප් වලින් කරන්නේ. ඇත්ත, අපිටත් පොටෝෂොප් පුලුවන් වුනාට හරියටම අදාල රටේ තොරතුරු සහ ඩොකියුමන්ට් කොපි ගන්නේ කොහොමද? නිවැරදිව, විස්වාසවන්තව, තක්කෙටම වැඩේ කර ගන්න ‍ඕනිනම්, ඩොලර් 30, 40 වියදම් කරාට පාඩු නැතිනම්, මේක තමා හොදම විසදුම. ඔබට ජය.

www.secondeyesolution.com


ලිමිට් වුන පේපැල් ගිණුමට විසදුමක්


වරිෆයි කරන් නැතුව අන්ලිමිටඩ් මනි ට්‍රාන්සර් කරන්න ගිහින් ඔයාගෙ පේපැල් එකත් ලිමිට් වුනාද? අයිඩ්න්ටි කොපි, පාස්පොට් කොපි, ඉන්වොයිසස්, ඒ කොපි, මේ කොපි ඉල්ලනවාද? මෙන්න විසදුම.
             මෙතන ක්ලික් කරලා සකන්ඩ්රි සොලුෂන් කියන වෙබ් අඩවියට ගිහින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ඩොකියුමන්ට් එකක් මිලදී ගන්න පුලුවන්. ෆොටෝෂොප් වලින් කරන්නේ. ඇත්ත, අපිටත් පොටෝෂොප් පුලුවන් වුනාට හරියටම අදාල රටේ තොරතුරු සහ ඩොකියුමන්ට් කොපි ගන්නේ කොහොමද? නිවැරදිව, විස්වාසවන්තව, තක්කෙටම වැඩේ කර ගන්න ‍ඕනිනම්, ඩොලර් 30, 40 වියදම් කරාට පාඩු නැතිනම්, මේක තමා හොදම විසදුම. ඔබට ජය.

www.secondeyesolution.com


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.